Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dosežek iz nacionalnega preverjanja znanja bo pretvorjen v oceno

Varuh je obravnaval vprašanje matere učenca osnovne šole, ki je zatrjevala, da bodo v šoli, ki jo sin obiskuje, dosežke pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) pretvorili v ocene in te ocene  upoštevali pri končnem ocenjevanju iz posameznega predmeta. Napisala je, da so bili starši s tem seznanjeni na roditeljskem sestanku. Pojasnjeno jim je bilo, da bo šola letos rezultate NPZ pri posameznih predmetih upoštevala kot šolske ocene. Starši so tej odločitvi nasprotovali, saj so menili, da odločitev šole ne temelji na predpisih. Ker je šola vztrajala, je bil na Svetu staršev dosežen kompromis, da se bodo upoštevale le dobre ocene, pa še to v primerih, če bodo nekateri učenci med ocenami. Če posamezni učenec pri NPZ ne bo dosegel dobre ocene, se mu ta ne bo upoštevala.

V zvezi s pobudo nismo nameravali posredovati na šoli, saj smo menili, da starši lahko problem rešijo sami. Starše smo zato opozorili na informacije, ki jih ima objavljene Državni izpitni center (RIC). Iz objave med drugim izhaja, da dosežka na nacionalnem preverjanju ni mogoče spremeniti v šolsko oceno. Starše smo napotili še na podrobne informacije o NPZ, ki so objavljene tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pojasnili smo jim, da se s svojimi vprašanji lahko obrnejo na RIC, na MIZŠ, pa tudi na Zavod RS za šolstvo in šport in njihove odgovore posredujejo pristojnim organom šole.

Pobudnici smo sporočili tudi mnenje Varuha, da je šola dolžna spoštovati pojasnila RIC in drugih pristojnih organov, ki so objavljena tako na spletnih straneh, kot tudi v posebni publikaciji Informacije za učence in starše. 5.8-15/2015

Natisni: