Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vrsta zavoda povzroča neenako obravnavanje otrok

Varuh je prejel prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Predstavnik staršev v svetu Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga (CUDV Draga) je Varuha seznanil z neenako obravnavo otrok, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, v katerega so usmerjeni z odločbo o usmeritvi. Starši so zatrjevali, da so njihovi otroci v neenakem položaju z drugimi otroki samo zato, ker obiskujejo vzgojno-izobraževalni program znotraj socialno-varstvenega zavoda. Problem nastane pri organizaciji in izvedbi šole v naravi, saj  otroci, ki se izobražujejo v posebnem programu v socialno-varstvenem zavodu, niso upravičeni do sofinanciranja stroškov njene izvedbe. MIZŠ namreč vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom namenja določena finančna sredstva tudi za to. Celotno finančno breme tako nosijo njihovi starši, zato so prepričani, da bi morali imeti otroci enake pravice, ne glede na to, katero ministrstvo je pristojno za posamezni zavod. Pobudi so priložili odgovore MIZŠ in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), iz katerih je mogoče ugotoviti, da ministrstvi prelagata odgovornost za rešitev problema drug na drugega. Starši so prepričani, da bi moral biti tudi socialno-varstveni zavod, če izvaja vzgojno-izobraževalni program, vpisan v razvid izobraževalnih zavodov, kar bi pomenilo podlago za pridobitev določenih finančnih sredstev za izvedbo šole v naravi.

V zvezi s problemom iz pobude smo najprej poizvedovali, kako problem rešujejo v ostalih socialno-varstvenih zavodih, kjer izvajajo posebni program.

Iz odgovorov CUDV Črna na Koroškem, CUDV Dobrna, CUDV Radovljica in CUDV Dornava  izhaja, da je šola v naravi neobvezni oziroma nadstandardni program. Zato tudi trajanje šole v naravi ni predpisano in jo izvajajo strnjeno od tri do sedem dni, kar pa je odvisno od ocene strokovnjakov glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj otroka. Vsi zavodi program izvedejo deloma z lastnimi prihranjenimi sredstvi, deloma  s sredstvi donatorjev in sponzorjev ter s prispevkom staršev. MDDSZEM, ki je zanje pristojno, sredstev za ta namen ne prispeva.

Večinoma ni razlik med višino prispevka za dnevne varovance in za tiste, ki v zavodih tudi bivajo. Noben zavod ne kandidira za finančna sredstva pri MIZŠ, saj noben zavod ni vpisan v razvid vzgojno-izobraževalnih zavodov.

CUDV Draga si sicer za vpis v razvid vzgojno-izobraževalnih zavodov že vrsto let prizadeva (od leta 2007), saj poleg posebnega programa izvaja tudi prilagojen program za predšolske otroke. Vendar v svojih prizadevanjih do sedaj še ni bil uspešen. MIZŠ je namreč že dvakrat izdalo odločbo, s katero je zavrnilo vpis tega zavoda v razvid. CUDV Draga je leta 2011 zoper prvo odločbo sprožil upravni spor. Upravno sodišče je 13. marca 2013 v sodnem postopku zoper MIZŠ odločilo, da se obe odločbi odpravita in da se zadeva vrne na MIZŠ v ponovni postopek.

Na MIZŠ smo poizvedovali, kdaj in kako nameravajo pristojni rešiti problem. Prejeli smo pojasnilo, da so se predstavniki obeh ministrstev sicer že večkrat sestali in se o tem problemu pogovarjali, a do rešitve še niso prišli. Zatrjujejo, da je problemov v zvezi s tem veliko in da so vezani tako na kadrovske možnosti v socialno-varstvenih zavodih kot na spremembe nekaterih predpisov, tako s področja vzgoje in izobraževanja, kot tudi s področja sociale. Tako se zdi, da prave volje za rešitev problema ni in najbrž bodo otroci s posebnimi potrebami še nekaj časa obravnavani različno, pač glede na to, ali se izobražujejo v vzgojno-izobraževalnem ali v socialno varstvenem zavodu. Varuh ocenjuje, da je pobuda utemeljena. 11.4-11/2013

Natisni: