Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izbris prijave za vpis na fakulteto prispeval k spremembam


Varuh je obravnaval pobudo dijakinje zaradi zavrženja prijave za vpis na želeno fakulteto. Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani (VPIS) je s sklepom njeno prijavo zavrgla zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 2. točke I. poglavja Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 Univerze v Ljubljani (Razpis), ki določa kumulativni pogoj v zvezi z vlaganjem prijave. Prijavo je bilo treba oddati v elektronski obliki in če posameznik nima ustreznega elektronskega podpisa, tudi v natisnjeni obliki po pošti. Dijakinja je sicer oddala svojo prijavo v elektronski obliki in kasneje tudi natisnjeno prijavo po pošti. Vendar se ji je zgodilo, da je prijavo v elektronski obliki pomotoma izbrisala. Ker je bila njena elektronska prijava izbrisana, so pristojni ocenili, da ne obstaja. Zaradi pomotoma izbrisane elektronske prijave je dijakinja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku skušala doseči vrnitev v prejšnje stanje.

Po proučitvi pobude in priložene dokumentacije smo pristojnim sporočili svoje stališče, da bi bilo v skladu z načelom pravičnosti primerno, da bi dijakinji priznali pravočasno poslano pisno prijavo, saj se ji je zgodil nesrečni izbris elektronske prijave. Njeno elektronsko prijavo je računalniški sistem potrdil, o čemer je imela ustrezno dokazilo. Sistem pa je ni obvestil, da je elektronsko prijavo nekaj minut zatem izbrisala. Menili smo, da gre za pomanjkljivost v sistemu, ki bi se jo dalo odpraviti. Poleg tega smo menili, da je vsebina 2. točke I. poglavja Razpisa, ki zahteva kumulativni pogoj glede vlaganja prijave, dvomljiva. Po našem mnenju namreč Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13; ZUP) v drugem odstavku 63. člena omogoča oddajo vloge le v pisni obliki. Pristojnim smo pojasnili, da na dvom v zvezi s pogoji Razpisa napeljuje tudi sodna praksa (Sodba in Sklep II U 487/2012, Sodba IV U 231/2012, Sodba I U 1978/2012), saj po mnenju sodišča noben javni razpis ne more izključiti določb ZUP-a. 

VPIS smo pozvali, da se opredeli do mnenja Varuha.

 
Konec meseca junija nas je pobudnica obvestila, da je problem uspešno rešen. Prejela je odločbo VPIS, da se njeni pritožbi ugodi, da se odpravi sklep o zavrženju njene prijave ter da se prijava sprejme v izbirni postopek. Nekaj dni kasneje pa smo prejeli tudi odgovor VPIS, da se Univerza v Ljubljani strinja s stališčem Varuha. Pristojni so zapisali, da so s stališčem Varuha in sodno prakso seznanili tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Oboje je sprejelo tudi MIZŠ in v svojem mnenju, ki so ga poslali rektorju Univerze v Ljubljani, pripravilo ustrezno podlago za kasnejšo odločitev VPIS, da se kandidatkina prijava za vpis uvrsti v nadaljnji postopek. Pristojni so nas obvestili še, da so enako stališče zavzeli tudi v vseh drugih primerih s podobnim dejanskim stanjem.

Po oceni Varuha je bila pobuda utemeljena, naše posredovanje pa uspešno. 5.8-34/2014

Natisni: