Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neustrezna obravnava otrok in mladostnikov, ki potrebujejo intenzivno pedopsihiatrično zdravljenje na varovanem oddelku

Prejeli smo pobudo vzgojnega zavoda Planina, v kateri Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozarjajo na kršenje pravice do ustrezne zdravstvene oskrbe 12-letne deklice, ki je bila zaradi izrazitega nemira in avtoagresivnega vedenja v enem letu večkrat hospitalizirana na pedopsihiatričnem oddelku pediatrične klinike in na zaprtem oddelku psihiatrične klinike.

Varuhinja je bila v pogovoru s strokovno direktorico psihiatrične klinike v Ljubljani ob preverjanju možnosti ustreznejše oblike pomoči seznanjena, da trenutno ni možnosti ustreznejše oblike pomoči deklici, ker to področje ni ustrezno sistemsko urejeno.

Obrnili smo se na predsednico Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo in predlagali, naj v okviru združenja proučijo, kakšna bi bila najprimernejša strokovna obravnava otrok, ki potrebujejo intenzivno pedopsihiatrično zdravljenje na varovanem oddelku, in nas s svojimi priporočili seznanijo. Iz odgovora združenja izhaja, da so specialisti otroške in mladostniške psihiatrije že v preteklih letih obravnavali več otrok, ki zaradi narave svoje motnje niso mogli biti deležni strokovne obravnave v okviru obstoječih možnosti bolnišničnega zdravljenja. Glede na to, da imajo bolnišnični oddelki za otroško in mladostniško psihiatrijo naravo odprte enote brez možnosti zagotavljanja 24-urne intenzivne, varovane oskrbe, v takih primerih otroke hospitalizirajo na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic za odraslo populacijo, čeprav se zavedajo, da to ni pravilno. Po uveljavitvi Zakona o duševnem zdravju pa psihiatrični oddelki odklanjajo tudi takšne hospitalizacije.

V združenju se zavedajo, da bi morala otroška in mladostniška psihiatrija kot stroka poskrbeti tudi za intenzivno zdravljenje svojih bolnikov. V tem okviru vidijo v Sloveniji dva problema: prostorskega in kadrovskega. Za strokovno primerno in pravilno obravnavo teh otrok in mladostnikov bi potrebovali manjšo samostojno bolnišnično enoto, z možnostjo varovane oskrbe, in celoten tim osebja, posebej usposobljenega za delo s tovrstnimi motnjami. Predlagajo oblikovanje delovne skupine strokovnjakov, ki bo izdelala strokovne smernice za začetek urejevanja problematike intenzivnega, varovanega načina zdravljenja otrok in mladostnikov z duševno motnjo.

S predlogom združenja smo v juniju 2009 seznanili Ministrstvo za zdravje in opozorili, da Ustava RS zavezuje, da otrokom nudimo posebno varstvo in skrb. Zato je predstavljena problematika še toliko bolj skrb vzbujajoča, saj je država, ki mora po potrebi ukrepati in zagotoviti takšno varstvo in skrb, kakršna je potrebna za njihovo blaginjo, na tem področju odpovedala. Glede na to, da gre za otroke in mladostnike, ki so še posebej ranljiva skupina in potrebni posebnega varstva in pomoči, njihove duševne težave zelo poslabšajo kakovost njihovega življenja in ob neustrezni pomoči močno onemogočajo njihov razvoj. Ob tem smo opozorili na obvezo države k izpolnjevanju določil Konvencije o otrokovih pravicah, in sicer še posebej na 3., 19., 23., 37. in 39. člen. Predlagali smo, da se, izhajajoč iz pravic in koristi otrok in mladostnikov z duševno motnjo, do predstavljenih mnenj in predlogov opredelijo in proučijo možnost urejevanja problematike njihovega intenzivnega, varovanega načina zdravljenja.

Ministrstvo je v odgovoru julija 2009 ugotovilo, da so naše trditve glede odsotnosti varovanih oddelkov za intenzivno zdravljenje otrok točne. Zato želijo problematiko rešiti v najkrajšem možnem času. Z namenom oblikovanja sistematičnega pristopa so zaprosili za opredelitev do naših predlogov tudi razširjeni strokovni kolegij za psihiatrijo. Glede na to, da tega stališča do decembra še nismo prejeli, smo na to ponovno opozorili ministrstvo.

Varuh je ugotavljal, ali gre v primerih opisane bolnišnične pedopsihiatrične obravnave otrok za kršitev otrokovih pravic. Po mnenju stroke je zdajšnje stanje neustrezno, čeprav na probleme opozarjajo že več let. Ministrstvo za zdravje se v predpisanem roku do pobude Varuha ni opredelilo. Varuh meni, da neurejeni pogoji za bolnišnično pedopsihiatrično zdravljenje otrok pomenijo kršitev otrokovih pravic, Ministrstvo za zdravje pa se na pobudo Varuha ni ustrezno odzvalo. 11.4-1/2009

Natisni: