Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči

Na Varuha človekovih pravic se je obrnila upravičenka do izredne denarne socialne pomoči, ki je namensko porabo prejetih sredstev dokazovala z računoma, plačanima s kreditno kartico oziroma z Moneto. Center za socialno delo predloženih računov ni štel za ustrezna, ker da bo upravičenka računa za nakup plačala šele ob plačilu obveznosti kreditne kartice oziroma ob plačilu Monete. Varuh je bil mnenja, da bi se kljub temu oba računa lahko štela kot ustrezno dokazilo pravočasne porabe sredstev, če je bil nakup opravljen v roku, ki ga za porabo izredne denarne socialne pomoči določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih. Mnenju Varuha je pritrdilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila upravičenka do izredne denarne socialne pomoči, ki je namensko porabo sredstev dokazovala z računoma, plačanima s kreditno kartico in z Moneto. Center za socialno delo (CSD) je menil, da dodeljena sredstva niso bila dejansko porabljena na dan nakupa in da bosta računa plačana šele ob plačilu obveznosti iz naslova poslovanja s kreditno kartico oziroma ob plačilu Monete.

Varuh je menil, da bi se tudi račun, plačan s kreditno kartico ali Moneto, lahko štel kot ustrezno dokazilo pravočasne porabe izredne denarne socialne pomoči, če je bil nakup opravljen v roku, ki ga za porabo izredne denarne socialne pomoči določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre).

S stališčem Varuha se je strinjalo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), na katerega je Varuh naslovil svoje mnenje. Kot ugotavlja MDDSZ, ZSVarPre ne določa vrste plačilnega sredstva. Prav tako se v današnjem času nakupi lahko opravljajo tudi preko spleta, med drugim tudi s plačilom s kreditnimi karticami. Poraba dodeljene izredne denarne socialne pomoči je zato po mnenju MDDSZ izkazana tudi, če stranka blago plača s kreditno kartico, ob predpostavki, da so izpolnjeni ostali zakonsko določeni pogoji (namenska poraba, poraba v roku, dokazila, dostavljena v roku). MDDSZ je Varuhu sporočilo, da bo centre za socialno delo obvestilo o ustreznosti tovrstnih dokazil pri dokazovanju namenske porabe izredne denarne socialne pomoči.

Z mnenjem Varuha in s stališčem MDDSZ je Varuh seznanil CSD in predlagal, da se ju upošteva v postopkih ugotavljanja namenske porabe izredne denarne socialne pomoči. 9.5-2/2022

Natisni: