Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uporaba pravnih sredstev za odpravo nepravilnosti odločitev organov oblasti mora biti izjema in ne pravilo

Varuh je okviru obravnave pretekle pobude ugotovil, da je v nasprotju z načelom pravičnosti, če oseba nosi celotno breme vračila zneska iz javnih sredstev izključno zaradi napake organa, ki je odločal o njeni pravici, torej brez lastne krivde. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da javni uslužbenec za napako ne bi bil odgovoren. S svojimi ugotovitvami smo seznanili Inšpektorat za javni sektor, ki je v okviru svojih pristojnosti ugotovil smiselno enake kršitve Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kakor varuh.

Na varuha se je pred časom obrnila pobudnica, ki nas je seznanila, da je pri ZRSZ vložila zahtevo za priznanje pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo. ZRSZ je nato izdal odločbo, s katero ji je bila pravica priznana. Zoper to določbo je pobudnica vložila pritožbo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki je z odločbo (odločba MDDSZ) odločbo ZRSZ odpravilo in zahtevek pobudnice zavrnilo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Odločba MDDSZ ni vsebovala vrnitvenega zahtevka. ZRSZ je nato pobudnici poslal zahtevek za vračilo preveč izplačanih sredstev denarnega nadomestila.

Treba je poudariti, da pobudnica na podlagi pravilne prvostopenjske odločitve ZRSZ do denarnega nadomestila med brezposelnostjo ne bi bila upravičena. Prav tako je smiselno poudariti, da pobudnica pravnega sredstva zoper drugostopenjsko odločbo MDDSZ ni izkoristila. Če pa bi to storila, bi zaradi storjenih napak obeh organov z njim verjetno uspela.

V okviru predhodne obravnave pobude je varuh ugotovil številne nepravilnosti ter ZRSZ poslal svoje mnenje. Ta je varuhu v odzivnem poročilu sporočil, da so bili z odgovornimi javnimi uslužbenci opravljeni razgovori, izrečeni so bili ustni opomini. Odziv ZRSZ smo sprejeli kot ustrezen. Ker pa je po našem mnenju obstajala nevarnost sistemske pomanjkljivosti neustreznega izvajanja določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) v postopkih odločanja pred ZRSZ in MDDSZ, je varuh Inšpektoratu za javni sektor (IJS) predlagal izvedbo nadzora.

V okviru opravljenega inšpekcijskega nadzora je inšpektorat ugotovil več kršitev tako ZRSZ kakor tudi MDDSZ. Generalni direktorici ZRSZ in ministrici je inšpektorat odredil tudi določene ukrepe za prihodnjo preprečitev istovrstnih kršitev. Po temeljiti proučitvi inšpekcijskega zapisnika varuh meni, da le ustni opomini odgovornim javnim uslužbencem ne zadostujejo. Ne nazadnje se s tem niti ne omilijo posledice storjenih napak. ZRSZ smo zato predlagali, da se pobudnici za nastali položaj pisno opraviči. Naš predlog so upoštevali, kar nas veseli in štejemo za varuhov uspeh. Od ZRSZ pričakujemo, da se omenjene kršitve v prihodnje ne bodo več dogajale. 11.1-3/2019

Natisni: