Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izvršba v času izrednih razmer zaradi razglašene epidemije virusne okužbe

Na Varuha se je s pobudo obrnil pooblaščenec dolžnikov v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 52/2020. Kot bistveno je izpostavil, da sta dolžnika na podlagi sklepa o izvršbi, pravočasno prostovoljno poplačala celotno terjatev in je bilo o tem naslednji dan po plačilu (19. 3. 2020) obveščeno tudi izvršilno sodišče, ki pa (še) ni izdalo sklepa o ustavitvi izvršbe. Kot sredstvo izvršbe je bil dovoljen tudi rubež denarnih sredstev pri organizaciji za plačilni promet obeh dolžnikov. Ker sta oba upokojenca, je bilo njuno preživljanje izključno odvisno od njunih pokojninskih prejemkov.

V Sloveniji je bila 12. 3. 2020 razglašena* epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), kar je vplivalo tudi na poslovanje in delo sodišč. Na podlagi Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS št. Su 315/2020 z dne 30. 3. 2020 o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (ZS) in razlogov iz prvega člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) so sodišča (tudi v izvršilnih zadevah) od 16. 3. 2020 dalje poslovala omejeno (le v nujnih zadevah). Zato Okrajno sodišče v Kamniku kljub prizadevanjem v tej smeri, po navedbah pooblaščenca dolžnikov ni želelo izdati sklepa o ustavitvi izvršbe.

Določene rešitve glede izvršilnih postopkov v času izrednih razmer zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) je prinesel tudi 10. 4. 2020 v Uradnem listu RS št. 47/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta je v 93. členu predvidel, da se v izvršilnih postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), z dnem uveljavitve tega zakona odloži izvrševanje sklepov o izvršbi. Glede na tretji odstavek istega člena pa navedeno ne velja, če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

V obravnavani zadevi smo opravili poizvedbo na Okrožno sodišče v Ljubljani (v katerega okrožje sodi Okrajno sodišče v Kamniku) glede nadaljnjega teka izvršbe kljub zatrjevanju o celotnem plačilu dolga. Hkrati smo predlagali, da se v zvezi s položajem dolžnikov, ob upoštevanju načela sorazmernosti in ustreznemu tehtanju posledic, ki ga bo imel za dolžnika nadaljnji tek izvršbe, kljub poplačilu dolga na eni strani in posledic, ki bi nastale zaradi (ne)izdaje sklepa o ustavitvi izvršbe na drugi strani, proučijo vse razpoložljive pravne možnosti, da se (ob nujnem pogoju, da je dolg v celoti poplačan in glede na trenutne razmere v državi zaradi epidemije ter v tej zvezi sprejete (začasne) ukrepe), izvršba, dovoljena s sklepom z dne 9. 3. 2020, ustavi oziroma, da se ustrezno omejijo učinki izvrševanja sklepa o izvršbi. V tej zvezi smo opozorili tudi, da je Vrhovno sodišče že v sodbi z dne 30. 11. 2006, opr. št. Ips 401/2006 opozorilo, da »…Četudi bi ne šlo za nujno zadevo in bi sodišče o njej odločalo v času sodnih počitnic, zgolj zaradi tega izpodbijana pravnomočna odločba ne bi bila nezakonita.«.

Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani je pojasnil, da je pooblaščenec dolžnikov 1. 4. 2020 na elektronski naslov Urada predsednice Okrajnega sodišča v Kamniku podal prošnjo za posredovanje v zadevi št. I 52/2020, ker naj bi nadaljevanje izvršilnega postopka predstavljalo nevzdržno situacijo, zaradi katere je ogroženo preživljanje dolžnikov. Sporočeno mu je bilo, da izdaja sklepa o ustavitvi izvršbe ne sodi med nujne zadeve v smislu Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS št. Su 315/2020 z dne 30. 3. 2020 o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (ZS) in razlogov iz prvega člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ). Ne glede na to pa je sodnica, ki je zadevo obravnavala, spis pregledala in ugotovila, da ni izkazano, da bi bila terjatev v celoti poplačana. Stranka je bila tudi opozorjena, da kolikor je terjatev poplačana, naj o tem obvesti upnika, da poda predlog za umik izvršbe. Kljub temu opozorilu je pooblaščenec dolžnikov 6. 4. 2020 ponovno predlagal ustavitev izvršbe, pri tem pa ni predložil nobenih dokazil, da bi bila terjatev dejansko v celoti plačana.

Upoštevajoč prejeta pojasnila sodišča, ni bilo podlage za naše nadaljnje posredovanje, zato smo obravnavanje zadeve zaključili. Pobude tudi nismo mogli šteti za utemeljeno, saj na strani dolžnikov ni bilo izkazano, da sta dolg v celoti poravnala in o tem obvestila upnika, da bi ta podal predlog za ustavitev izvršbe. Predmetna izvršilna zadeva tudi ni bila opredeljena kot nujna glede na zgoraj navedeno Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS z dne 30. 3. 2020. 15.3–48/2020

*Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)

Natisni: