Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neodzivanje Družbe za avtoceste RS


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je ponovno obrnila pobudnica in navajala   težave v zvezi z avtocesto, ki poteka v bližini njenega domovanja. Med drugim je Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS d. d.) znova očitala tudi neodzivnost na njene vloge.

Pobudničino smiselno enako vlogo je Varuh obravnaval že v letu 2012. Po našem posredovanju je DARS d. d. takrat pobudnici podala odgovor in se ji opravičila zaradi neodgovarjanja, vsebinsko pa Varuh zadeve ni obravnaval, saj so bili postopki glede preverjanja ostalih pobudničinih očitkov (obremenitev s hrupom, problematika odvodnjavanja, ureditev gozdne poti) pri DARS d. d. v teku.

DARS d. d. je, šele na naš ponovni poziv, pobudnici podala konkretne odgovore na njen vsak posamezni očitek (cevni propust, drvarnica, stara hiša, brežina, ograja ob poti in hrup) in se ji za zamudo tudi opravičila. Neodgovarjanje DARS na vloge pobudnice je nesprejemljivo. To je bilo namreč že drugič v dveh letih, da je pobudnica odgovor DARS d. d. prejela šele na posredovanje Varuha. V tem delu smo šteli pobudo za utemeljeno.

Glede same vsebine pobudničinih očitkov in odgovora DARS d. d. pa Varuh pobudnici ni mogel pomagati. DARS d. d. namreč  očitkom pobudnice ni sledil oziroma ni prevzel odgovornosti za predmetno stanje. Pobudnica je trdila drugače.

Slednje pa je stvar ugotavljanja pravega dejanskega in pravnega stanja stvari, ki v tovrstnih zadevah praviloma sodi v domeno sodišča, kadar se stranki o tem ne moreta sporazumeti. Pobudnico opozorili na sodno uveljavljanje njenih pravic in pravnih koristi. V izogib dragim sodnim stroškom pa bi pri obeh straneh kazalo večjo pozornost nameniti mirni in sporazumni rešitvi nastale situacije, na kar večkrat opozarjamo.

Pobuda je utemeljena. 8.4-4/2014

Natisni: