Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhovo posredovanje pomagalo pri iskanju rešitve v nesporazumu med študentom in profesorjem

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je s prošnjo za pomoč obrnil študent, ki je zatrjeval, da mu je kršena pravica do nadaljnjega izobraževanja, saj pri enem od profesorjev ne more pridobiti frekvence za obiskovanje njegovih predavanj in drugih študijskih obveznosti. Prepričan je, da bi mu moral profesor dopustiti možnost, da opravi manjkajoče dele obveznosti za prvi letnik. Navaja, da se je obrnil že na vse pristojne organe na akademiji, pa mu nihče noče pomagati, da bi dosegel minimalni dogovor s profesorjem o tem, kako naj popravi napake, ki naj bi jih storil.

Na podlagi Varuhovih pristojnosti smo dekana akademije prosili za dodatne informacije o študentovih težavah. Zanimali so nas razlogi, zaradi katerih študent svojih težav nikakor ne more rešiti pri ustreznih organih akademije. Želeli smo še pojasnilo, kako profesorji na šoli ugotavljajo in evidentirajo navzočnost študentov na predavanjih in vajah. Prosili smo še za mnenje, ali obstajajo možnosti za dogovor o razumni rešitvi težave, ki bi bila sprejemljiva tako za profesorja kot študenta.

V odgovoru je dekan pojasnil okoliščine primera, pojasnil je način preverjanja navzočnosti na predavanjih in posebej poudaril, da se je že zavzel za sprejemljivo rešitev, da bo imel študent možnost nadaljevati izobraževanje. Pobuda je bila utemeljena. Z Varuhovo pomočjo je bil organiziran skupni sestanek odgovornih predstavnikov akademije in profesorja, na katerem so se dogovorili o pogojih in načinu opravljanja manjkajočih obveznosti študenta. Iz odgovora je bilo videti, da je predlagana rešitev zanj ugodna.

Študent se je zahvalil Varuhu za posredovanje. Izrazil pa je željo, da bi še naprej spremljali potek opravljanja njegovih obveznosti, saj se je bal, da bo profesorjevo ocenjevanje pristransko. V zvezi z njegovo željo smo mu pojasnili, da Varuh nima pristojnosti za nadzorovanje profesorja pri ocenjevanju znanja oziroma izdelkov posameznega študenta. Profesor je pri tem avtonomen. Pojasnili smo mu, da ima v zvezi s tem na voljo pritožbene možnosti in poti na podlagi predpisov, ki urejajo delovanje fakultete, in predpisov Univerze v Ljubljani, saj je akademija njena članica. Svetovali smo mu, naj se obrne na ustrezne organe akademije (na prodekana za študijske zadeve, na študentski svet in komisijo za študentska vprašanja), če bi se izkazalo, da je izpolnil vse dogovorjene obveznosti, pa nikakor ne more doseči pozitivne ocene pri predmetu, ki mu manjka za napredovanje. 5.8-7/2009

Natisni: