Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Če sodišče naredi napako, se lahko postopek močno podaljša

Pobudnik je izpostavil dolgotrajnost postopka za odvzem poslovne sposobnosti njegovemu očetu na okrajnem sodišču v Ljubljani (pod opr. št. N 241/2007).

Na podlagi poročila sodišča in vpogleda v sodni spis smo ugotovili, da je bil predlog za odvzem poslovne sposobnosti vložen 2. 10. 2000. Predlagateljica je bila nekdanja žena nasprotnega udele­ženca, ki pa glede na Zakon o nepravdnem postopku ne sodi v krog oseb, ki lahko odvzem poslovne sposobnosti sploh predlagajo. Sodišče je to očitno spregledalo in očetu pobudnika s sklepom dne 15.

11. 2001 odvzelo poslovno sposobnost. Sklep je postal pravnomočen 4. 1. 2002. Vendar pa je bila klavzula o pravnomočnosti sklepa po ugotovljeni napaki sodišča razveljavljena 26. 10. 2005. Zoper (nepravnomočni) sklep o odvzemu poslovne sposobnosti je bila 3. 10. 2006 vložena pritožba, o kateri je višje sodišče v Ljubljani odločilo 13. 6. 2007 tako, da je sklep razveljavilo in vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. To je 21. 4. 2008 izdalo sklep o nadaljevanju nepravdnega postopka po uradni dolžnosti. Pooblaščenec nasprotnega udeleženca se je zoper ta sklep pritožil, vendar je višje sodišče v Ljubljani 12. 6. 2008 njegovo pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep prvostopenjskega sodišča. Sodišče je pri tem tudi pojasnilo, da bo zaradi daljše odsotnosti sodnice potrebna predodelitev spisa drugemu sodniku.

Glede na navedeno, upoštevajoč vse časovne okoliščine obravnavanja, smo pobudo ocenili za utemeljeno. Presodili smo, da bi sodišče lahko v posameznih stopnjah postopka odločalo hitreje. Predvsem nismo mogli spregledati, da postopek poteka že devet let po vložitvi predloga predvsem tudi zaradi napake sodišča. Napaka pri vročanju in spregled pomanjkanja aktivne legitimacije za vložitev predloga so namreč nepravilnosti, ki jih je zagrešilo sodišče. Sodišče, še posebej upoštevajoč tudi predmet odločanja, bi moralo postopek nadaljevati brez odlašanja in o predlogu odločiti v najkrajšem možnem roku, o čemer smo seznanili tudi pobudnika. 6.4-84/2008

Natisni: