Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pet let čakanja na razpis naroka za glavno obravnavo

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti reševanja pravdne zadeve zaradi nedopustnosti izvršbe na okrožnem sodišču v Celju (pod opr. št. P 674/2003). Ker spor še ni bil končan, čeprav je bila tožba vložena že 18. 6. 2003, je prosil Varuha za pomoč.

Na okrožnem sodišču v Celju smo opravili poizvedbo. Iz poročila razpravljajoče sodnice je izhajalo, da je bil spis P 674/2003 od leta 2003 dodeljen v reševanje petim sodnikom, njej pa 17. 4. 2008. Dotlej je sodišče v letu 2004 vročilo tožbo v odgovor in prejelo odgovor na tožbo. Prvi narok za glavno obravnavo je bil razpisan za 16. 12. 2008, vendar je bil na prošnjo pooblaščenca pobudnika preklican, ker je bil pobudnik tedaj v tujini. Narok za glavno obravnavo je bil ponovno razpisan za 3. 2. 2009, ki pa je bil na prošnjo pooblaščenke tožečih strank preklican in preložen za kratek čas na 6. 2. 2009. Prvi narok za glavno obravnavo je bil zato opravljen šele 6. 2. 2009, drugi 14. 4. 2009, tretji pa

19. 6. 2009. V času priprave odgovora sodnice (3. 7. 2009) je tekel 30-dnevni rok, v katerem je moral tožnik plačati predujem za stroške izvedenca lesarske stroke. Sodišče je pojasnilo, da bo v primeru plačila predujma za izvedenca v nadaljevanju postopka imenovalo izvedenca in mu določilo rok za izdelavo mnenja ter nato razpisalo novi narok za glavno obravnavo. Če predujem ne bo plačan, bo sodišče narok za glavno obravnavo razpisalo po izteku roka za plačilo predujma.

Pobudo Varuhu smo ocenili za utemeljeno, saj je sodišče za razpis prvega naroka za glavno obravnavo potrebovalo več kot pet let po vložitvi tožbe, ni pa navedlo utemeljenih razlogov za to. Postopek je v nadaljevanju potekal brez zastojev, za katere bi bilo odgovorno sodišče. Vendar pa to, da je bila zadeva dodeljena več sodnikom (ki na zadevi razen tega, da je bila tožba poslana v odgovor toženi stranki in da je sodišče prejelo odgovor tožene stranke na tožbo, očitno niso storili nič), ni bil opravičljiv razlog za tako dolgotrajno čakanje na razpis naroka za glavno obravnavo. Takšno ravnanje sodišča pomeni kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in je bilo zato nedopustno. Na to smo opozorili okrožno sodišče v Celju in predlagali, naj sodišče sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev sojenja brez nepotrebnega odlašanja. 6.4-76/2009

Natisni: