Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neenake možnosti učencev pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje

Učitelj in mentor učencem za Cankarjevo priznanje nas je opozoril na določbo 11. člena Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki ga je sprejel Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ); ta pogojuje udeležbo učencev na tekmovanju z zagotavljanjem učitelja ocenjevalca. Navedel je, da je bil nedavno na regijskem tekmovanju opozorjen, da bodo testi njegovih učencev in dijakov izločeni, če se tekmovanja ne bo udeležil tudi kot ocenjevalec. Prostovoljno se ga je namreč udeležil kot mentor in nadzorni učitelj.

Pri pregledu pravilnika smo ugotovili, da zadnji odstavek 11. člena v resnici pogojuje sodelovanje mladih na regijskem tekmovanju z obveznostjo šole – prijaviteljice, da zagotovi vsaj enega učitelja ocenjevalca za vsako zahtevnostno stopnjo, na katero prijavlja tekmovalce. Menili smo, da je določba neprimerna in posega v pravice mladih, ki so se odločili tekmovati in so na podlagi dosežkov uvrščeni na regijska tekmovanja. Če šola v skladu s pravilnikom ne zagotovi ocenjevalca, so izločeni in vnaprej prikrajšani za možnost doseganja točk, ki so pomembne za vpis v nadaljnje izobraževanje, za pridobitev Zoisove štipendije in morda še kje. Bilo bi pravično, da ima vsakdo, ki se k tekmovanju prijavi, enake možnosti, da na njem tudi zmaga (osvoji srebrno ali zlato Cankarjevo priznanje).

Zadnji odstavek 11. člena je tudi v nasprotju s 57. členom pravilnika, ki določa, da je sodelovanje učiteljev slovenščine pri pripravi in izvedbi tekmovanja za Cankarjevo priznanje prostovoljno. ZRSŠ smo prosili za stališče do našega mnenja. Pričakovali smo, da nas bodo obvestili tudi o odločitvi glede popravka oziroma dopolnitve pravilnika tako, da ne bo povzročal krivic. Vendar se to ni zgodilo. Pristojni so v odgovoru navajali argumente, ki nas niso prepričali, da bi spremenili svoje stališče, da rešitve posegajo v pravice mladih. Menili smo, da bi bilo treba omenjeni člen ustrezno popraviti, tako da za morebitno nerazumevanje učiteljev in ravnateljev ne bodo kaznovani tekmovalci.

Težko je pričakovati, da bo izvajanje dodatne dejavnosti, kot je sodelovanje na omenjenem tekmovanju, temeljilo le na sklicevanju na moralno načela učiteljev. Srebrno ali zlato Cankarjevo priznanje namreč prinašata učencem dodatne točke, ki so pomembne za vpis v srednjo šolo in pridobitev Zoisove štipendije. Tekmovanje je torej del šolskega sistema in ni prav, da ni ustrezno sistemsko urejeno. ZRSŠ smo predlagali, naj bi skupaj z državno komisijo za izvedbo tekmovanja in MŠŠ našli način nagrajevanja sodelujočih učiteljev, ki niso le mentorji in ocenjevalci na šolah, marveč tudi mentorji in ocenjevalci na regijskih tekmovanjih. 5.8-10/2008

Natisni: