Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

S pomočjo Varuha do upoštevanja zdravstvenih težav pri oddaji urina za testiranje


Pobudnik je izpostavil, da v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni v predpisanem roku 10 minut ne more oddati urina za testiranje na droge. Pri tem je navedel, da mu je bilo v ZPKZ Ljubljana omogočeno,  da je urin oddal v času ene ure.

Na našo poizvedbo je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) pojasnila, da je predlagala, da naj se pobudniku v prihodnje v okviru možnosti v ZPKZ Dob pri Mirni zagotovijo ustrezni pogoji za oddajo urina, ki pa ne smejo biti v nasprotju z Navodilom o oddaji urina in izvedbi kontrolnega preizkusa.

Tak predlog UIKS smo podprli, saj je iz več zdravniških potrdil,  ki jih je pridobil že v preteklosti, izhajalo da je pobudnik imel težave pri oddaji urina. Tudi Varuh meni, da bi bilo  prav, da se pobudniku omogoči oddaja urina na način, ki bo prilagojen okoliščinam njegovega primera, da mu torej mora biti omogočeno oddajanje urina v daljšem časovnem obdobju. Menili smo, da bi ob pravilni organizaciji dela to ne smelo imeti vpliva na vsakodnevni red v ZPKZ Dob pri Mirni. Tovrstna oddaja urina je namreč potrebna le v izjemnih primerih (ob posebnih okoliščinah), ki pa bi jih tudi sicer ugotavljali zdravniki. Zato smo UIKS zaprosili za dopolnitev odgovora s pojasnili glede na naša stališča in hkrati predlagali, da se Navodilo o oddaji urina in izvedbi kontrolnega preizkusa (Navodila) preuči in po potrebi dopolni.

UIKS je naš predlog sicer obravnavala, a je sklenila, da Navodil ni treba spreminjati, dovolj je, da se mora zaprtim osebam omogočiti primeren časovni razpon za oddajo urina. V posameznih primerih, ko ima oseba potrjene zdravstvene težave, je treba upoštevati pisno pridobljeno mnenje zdravnika specialista. Oddajo urina pa je kljub temu treba še vedno izvajati v mejah, ki jih določajo doktrinarna priporočila glede testiranja (da se urin za testiranje odda v roku do ene ure).

Kljub navedenemu stališču UIKS (s katerim je bil seznanjen tudi ZPKZ Dob pri Mirni) in novemu mnenju specialista urologa (ki ga je pobudnik pridobil v času obravnave njegove pobude), da naj mu bo omogočena »drugačna« oziroma prilagojena oddaja urina, smo z začudenjem sprejeli sporočilo ZPKZ Dob pri Mirni, da se pri pobudniku še vedno izvajajo urinski testi »le« v skladu z veljavnim navodilom in da priporočil glede daljšega čakanja za oddajo urina ne izvajajo. Na podlagi tega smo se ponovno obrnili na UIKS in zaprosili za pojasnitev takšnega postopanja ZPKZ Dob pri Mirni. Prosili smo tudi za kopijo sporočila oziroma ukrepa, s katerimi bo UIKS zagotovila upoštevanje svoje ocene oziroma stališča v tem primeru. Zanimali so nas tudi  razlogi, da se ne spoštuje priporočila specialista urologa.

UIKS je nato sporočila, da je obiskala ZPKZ Dob pri Mirni, pri čemer se je pogovorila z vodstvom ter opravila tudi pogovor s pobudnikom. Ugotovila je, da je ZPKZ Dob pri Mirni vendarle upošteval naše priporočilo in ponovno proučil vsa dejstva, da se pobudniku omogoči drugačen način oddaje urina. V mesecu januarju 2012 so pobudniku v ZPKZ Dob pri Mirni tako končno omogočili oddajo urina v zadosti dolgem časovnem razdobju, vendar še vedno v mejah, ki jih določajo doktrinarna priporočila glede testiranja. Na podlagi tega je pobudnik urin za testiranje tudi oddal.

Pobudo smo tako v delu, ki se nanaša na potrebo po oddaji urina v daljšem časovnem obdobju, ocenili za utemeljeno. Ocenjujemo, da je tudi ukrepanje Varuha prispevalo k ureditvi težav pobudnika, da mu je bilo končno omogočeno, da urin za testiranje oddaja v daljšem časovnem roku. 2.2-58/2011

Natisni: