Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh uspešno interveniral v primeru izvedbe projekta obnove kala

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi neodzivnosti Občine Ajdovščina, na katero je naslovila več dopisov, v katerih je Občino večkrat opozorila na neurejeno stanje kala v neposredni bližini njene hiše. Kal je bil namreč preurejen v betonski bazen, v katerem je zastajala voda, zaradi česar je bila prisotna možnost večjega razvoja komarjev. Zaradi neustrezne zavarovanosti območja pa je po navedbah pobudnice slednji predstavljal tudi nevarnost za življenje in zdravje okoliških prebivalcev.  

Varuh je na Občino dne 15. 10. 2018 naslovil poizvedbo in jo zaprosil, naj se opredeli do navedb pobudnice oziroma naj pojasni razloge za morebitno neodzivnost na njene dopise. Hkrati smo Občino tudi zaprosili za seznanitev z odločitvami, ki jih je do tedaj sprejela v zadevi.

Občina je Varuha obvestila, da je na naslov pobudnice 18. 6. 2018 posredovala odgovor, v katerem je zgolj pojasnila pripravo participativnega proračuna glede izvedbe projekta ureditve kala na Brjah. Pobudnica pa je glede svojih pripomb prejela odgovor Občine šele 16. 11. 2018 po opravljeni intervenciji Varuha. V svojem dopisu so pobudnico med drugim seznanili, da je bil po prejemu pripomb na izvedbo sanacije kala izveden interni sestanek pri županu, na katerem je bilo dogovorjeno, da se pristopi k ukrepom za ozelenitev in sanacijo. Po izvedbi terenskega ogleda so začeli s pripravo projektne rešitve z nalogo povrniti kalu čim bolj naravni izgled. Dopisu so priložili izdelan predlog ureditve kala, ki ga je izdelalo izbrano podjetje dne 14. 11. 2018. Občina je nadalje pobudnico še obvestila, da trenutno poteka faza zbiranja ponudb za izvedbo del in hortikulturne ureditve, tako da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k realizaciji sanacije nastalega stanja.

Pobudnica je Varuhu potrdila prejem zadevnega dopisa in se zahvalila za njegovo posredovanje, brez katerega po njenem mnenju premika v zadevi ni bilo pričakovati.               

Varuh bo tako tudi nadalje spremljal izvedbo sanacije kala z vidika varstva življenja in zdravja ljudi in si prizadeval za njeno čimprejšnjo realizacijo. Tudi Občini pa se gre zahvaliti za odzivnost in prepoznavo problema, na katerega je Varuh opozoril skupaj s pobudnico. Pobuda Varuhu je bila utemeljena, vendar ob intervenciji Varuha in ustrezni odzivnosti Občine tudi uspešno obravnavana. 17.1-54/2018


Natisni: