Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ponovni primer napačno evidentiranega trenutka odvzema prostostiPobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi med drugim izpostavil, da naj bi njegovo pridržanje s strani policije trajalo več kot 48 ur, torej več, kot to dopušča peti odstavek 157. člena ZKP. Prostost naj bi mu namreč bila dejansko odvzeta 5. 2. 2016 ob 19:10 uri in ne ob 20:20 uri, kot je bilo zapisano v odločbi o odvzemu prostosti.

Varuh je v zvezi z okoliščinami odvzema prostosti pobudnika opravil poizvedbo pri MNZ. To je po preučitvi primera sporočilo, da so policisti Policijske postaje (PP) Ptuj kritičnega dne zbirali obvestila v zvezi s storjenim kaznivim dejanjem in ugotovili, da bi koristne informacije morda lahko dal tudi pobudnik. S tem namenom sta ob 19:10 uri do njega v gostinskem lokalu pristopila policista in ga ustno povabila, da se zaradi zbiranja obvestil čim prej zglasi na policijski postaji (takrat namreč še ni bil osumljen storitve kaznivega dejanja). Policista sta se nato s službenim vozilom odpeljala na policijsko postajo, pobudnik pa se je v svojem vozilu peljal za njima. Zaradi vrnitve na policijsko postajo se je v istem trenutku za njim peljala še ena policijska patrulja, ki je bila na kraju. MNZ je ugotovilo, da so na PP Ptuj prispeli ob 19:28 uri, policista pa sta o ugotovitvah obvestila policista kriminalista, ki je na podlagi zbranih obvestil ob 20:20 uri pobudniku odvzel prostost in ga pridržal na podlagi drugega odstavka 157. člena ZKP. Takrat je bil tudi seznanjen s pravicami osebe, ki ji je odvzeta prostost. K preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju je bil priveden 7. 2. 2016 ob 20:00 uri. Pobudnik se zoper odločbo o pridržanju sicer ni pritožil. Ob tem je MNZ skladno s prvim odstavkom 66. člena ZNPPol (in z že večkrat izraženim stališčem Varuha, da se mora v čas pridržanja všteti tudi čas, ko se oseba, ki ji je kasneje odrejeno pridržanje, zglasi na policijski postaji oziroma ves čas policijskega postopka do odreditve pridržanja) ugotovilo, da bi tako morali ravnati policisti tudi v opisanem primeru. V odločbi o pridržanju bi zato (tudi) po oceni MNZ moralo biti navedeno, da je bila pobudniku odvzeta prostost ob 19:28 uri namesto ob 20:20. Posledično je bil čas pridržanja pobudnika prekoračen za nekaj več kot pol ure.

Pobudo v tem primeru je Varuh tako ocenil kot utemeljeno, vendar ob tem ne gre prezreti, da se pobudnik zoper odločbo o pridržanju ni pritožil. Ta je zato postala dokončna, z njo pa tudi ura začetka pridržanja.

Predstavljeni primer kaže na to, da bo MNZ oziroma policija tudi v prihodnje morala posvetiti več pozornosti ugotavljanju in evidentiranju časa odvzema prostosti v podobnih primerih. 6.3-30/2016

Natisni: