Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na svojo pritožbo pripornica ni prejela odgovora sodišča

 

Pobudnica, za katero je bil v kazenski zadevi opr. št. II Kpr 35489/2015 Okrožnega sodišča v Maribor (sodišče) odrejen pripor, je Varuha seznanila, da je zaradi nepravilnosti, ki naj bi jih bila deležna v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (ZPKZ Ig) pri tem sodišču vložila pritožbo, vendar nanjo po zatrjevnju pobudnice po več kot štirih mesecev še ni prejela odgovora. Varuh je ob obisku v ZPKZ Ig ugotovil, da je sodišče k obravnavanju pritožbenih navedb pobudnice očitno pristopilo, saj je ZPKZ Ig na zaprosilo sodišča že odgovoril.

Na poizvedovanje Varuha je sodišče sporočilo, da je pritožbo pobudnice prejelo 2. 10. 2015. Ker se je ta nanašala tudi na zdravstveno oskrbo, je dežurni sodnik ZPKZ Ig nemudoma opravil telefonsko poizvedbo. Tri dni zatem je bila pritožba pobudnice posredovana ZPKZ Ig z zahtevo po poročilu. Deset dni kasneje je sodišče prejelo poročilo, v katerem je ZPKZ Ig sporočal, da so pomanjkljivosti odpravljene. Sodišče je menilo, da je zadeva urejena in zato pobudnici na pritožbo ni posebej odgovorilo.

Okrožno sodišče v Mariboru v tem primeru sicer ni bilo neposredno pristojno za obravnavanje pritožb v zvezi s prestajanjem pripora v ZPKZ Ig, saj 69. člen Pravilnika o izvrševanju pripora določa, da izvršuje nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki predsednik ali določen sodnik okrožnega sodišča na območju, kjer je zavod, v katerem pripornik prestaja pripor. Tako pritožba pobudnice (pripornice) ni bila obravnavana povsem v skladu z določbami navedenega pravilnika. Poleg tega smo sodišče opozorili, da bi sodišče ravnalo bolj prav in predvsem v skladu z načelom dobrega upravljanja, če bi pobudnico o tem, kako je bila njena pritožba obravnavana, tudi obvestilo. 

Sodišče nas je nato seznanilo, da je po prejemu našega dopisa z dopisom z dne 1. 4. 2016 pobudnico seznanilo z obravnavanjem njene pritožbe, hkrati pa se ji je za izostanek odgovora tudi opravičilo. 2.2-64/2015

Natisni: