Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja zaporne kazni


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s kaznivim dejanjem, za katerega je prestajal zaporno kazen, skoraj vzel življenje.

Pobudnica, ki je zaradi posledic kaznivega dejanja utrpela trajne posledice tako na telesnem kot tudi čustvenem področju, je navajala, da je bila sicer seznanjena z dejstvom, da bo obsojenec predčasno odpuščen s prestajanja kazni, še preden je bil ta dejansko odpuščen, vendar jo je na sestanku, na katerem je bila s tem seznanjena, prizadel odnos strokovne delavke zavoda za prestajanje kazni, ki naj bi odkrito in neutemeljeno zagovarjala obsojenca.

Izpostavila je tudi, da center za socialno delo ni ravnal korektno, saj naj bi za to, da je obsojenec že na prostosti, izvedela šele dva tedna po njegovem odpustu s prestajanja kazni.

Pobudnica je predložila kopijo "Zapisa tima" centra za socialno delo, ki je bil sklican z namenom priprave varnostnega načrta za pobudnico. Na njem so poleg nje bili udeleženi predstavniki centra za socialno delo, policijske postaje, zavoda za prestajanje kazni zapora in Regijske službe za pomoč žrtvam nasilja.

Kljub temu, da je iz njegove vsebine moč razbrati, da je bila pobudnica na sestanku seznanjena o časovnih okoliščinah predčasnega odpusta obsojenca in je pobudnica s tem zapisom tima tudi razpolagala, se očitno te okoliščine ni dovolj zavedala. Zato je bila štirinajst dni po njegovem odpustu tudi vidno presenečena in prizadeta.

Varuh po preučitvi dokumentacije, ki jo je priložila pobudnica, pristojnim organom za izdelavo varnostnega načrta za pobudnico, sicer ni mogel očitati, da niso ravnali v skladu z zakonom. Kljub temu pa se na podlagi osebnega razgovora s pobudnico, ki je bila ob dejstvu, da je storilec kaznivega dejanja, storjenega nad njo, že na prostosti, vidno pretresena, ni mogel znebiti občutka, da bi lahko bile pobudnici zanjo pomembne okoliščine predstavljene na način, da bi jih bila glede na njeno psihofizično stanje, pobudnica bolje sposobna dojeti. Varuh je pobudnici tudi predlagal, da se zaradi lastne varnosti drži navodil, ki jih je prejela ob sestanku tima in predvsem, da o vsaki okoliščini, ki bi lahko pomenila ogrožanje s strani obsojenca, takoj obvesti policijo, ki bo lahko ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi in torej poskrbela za njeno varnost. Hkrati smo jo poučili kako lahko ukrepa, če se policija na njena obvestila ne bi (ustrezno) odzivala.

S predstavitvijo tega primera pa Varuh opozarja tudi na potrebno sočutno ravnanje vpletenih predstavnikov državnih organov ter na kontinuirano izobraževanje vseh pooblaščenih oseb pristojnih državnih organov in institucij, ki so po službeni dolžnosti dolžni komunicirati z žrtvami kaznivih dejanj. 6.3-12/2014

Natisni: