Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pisno izdelana sodba po več mesecih od njene razglasitve

V pobudi Varuhu je pobudnica opozarjala, da je bila v njeni zadevi, ki jo je Okrožno sodišče v Celju vodilo pod opr. št. I K 52493/2010, dne 6. 5. 2014 razglašena sodba, vendar ji (do 18. 8. 2014) kljub njenim pisnim prošnjam ter nadzorstveni pritožbi, še vedno ni bil vročen pisni odpravek sodbe.

V odzivu na našo poizvedbo o časovnih okoliščinah obravnavanja zadeve pobudnice, je predsednik sodišča 7. 10. 2014 (na podlagi poročila razpravljajoče sodnice) potrdil, da je bila v tej zadevi sodba razglašena 6. 5. 2014, pisni odpravek sodbe pa še ni bil izdelan. Iz poročila sodnice je sicer izhajalo, da ima v izdelavi sodbo v drugi kazenski zadevi. Gre za obsežno in zahtevno zadevo, katere spis obsega 14.470 strani spisovnega gradiva in je prednostna zadeva. Predsednik sodišča je v tej zvezi tudi sporočil, da je v okviru spremljanja časovnih rokov izdelave pisnih odpravkov sodb že 15. 7. 2014 vodjo kazenskega oddelka pisno seznanil s prekoračitvijo 30 dnevnega roka pri izdelavi sodbe v zadevi pobudnice. Dne 29. 8. 2014 je vodjo kazenskega oddelka tudi pozval, da v okviru svojih pooblastil izvede vse aktivnosti za čimprejšnjo izdelavo pisnega odpravka sodbe. Iz njegovega poročila je bilo razvidno, da mu je sodnica obljubila, da bo pisni odpravek sodbe izdelan do 15. 9. 2014. Dne 19. 9. 2014 je predsednik tudi sam osebno govoril s sodnico v tej zadevi, ki je naposled obljubila izdelavo pisnega odpravka sodbe do 22. 9. 2014. Predsednik sodišča je nato ves čas na vpisniku kazenskega oddelka preverjal ali je pisni odpravek sodbe že izdelan. Ker sodba ni bila napisana, je 7. 10. 2014, na podlagi pooblastil 71.c člena Zakona o sodiščih, sodnici izdal odredbo, da v roku pet dni po prejemu odredbe izdela pisni odpravek sodbe v zadevi pobudnice. Napovedal je tudi, da bo odredba vložena v osebni spis sodnice.

Razglašena sodba mora biti pisno izdelana v petnajstih dneh po razglasitvi, če je obtoženec v priporu, v ostalih primerih pa v tridesetih dneh (prvi odstavek 363. člena Zakona o kazenskem postopku). Po presoji Varuha človekovih pravic RS gre v tej zadevi za nedopustno zamudo pri pisni izdelavi sodbe, zato smo pobudo šteli za utemeljeno. Sodišče namreč ni upoštevalo roka, ki ga določa ZKP za pisno izdelavo sodbe. Naveden rok za pisno izdelavo sodbe je sicer instrukcijski, vendar pa zakonski rok. Namen roka je zagotoviti hitro in učinkovito sodno odločanje v kazenskem postopku. Sprejeti ukrepi predsednika sodišča pa so vendarle pripomogli temu, da je bila sodba vendarle pisno izdelana in 29. 10. 2014 tudi odpravljena. 6.3-64/2014

Natisni: