Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Izbris iz evidence brezposelnih oseb zaradi nedosegljivosti na domačem naslovu

Pobudnik je v pobudi Varuhu navedel, da ga je v času, ko bi moral biti na razpolago, na domu iskala pooblaščena oseba Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Ker ga ni bilo doma, je prvostopenjski organ ZRSZ izdal odločbo, s katero ga je izbrisal iz evidence brezposelnih oseb. V času nadzora je bil na obisku pri hčeri, ki je pravkar rodila in stanuje blizu njega. Dosegljiv je bil po mobilnem telefonu, vendar ga nadzornik niti ni poskušal poklicati. Poudaril je, da kot dosegljivost razume tudi to, da je dosegljiv po telefonu, saj je svetovalki posredoval svojo številko mobilnega telefona. Čez svetovalce na uradu za delo se ni pritoževal, navedel pa je, da mu ni bilo obrazloženo, da dosegljivost pomeni, da mora biti doma. Doslej je zavodu vedno sporočal morebitno odsotnost in bil vedno pripravljen na sodelovanje glede iskanja zaposlitve. Nadzornik se je pogovarjal z njegovo ženo, ki je pojasnila, da je le nedaleč stran, in se ponudila, da ga pokliče, vendar ji nadzornik ni bil pripravljen prisluhniti. Pobudnik bo aprila 2010 izpolnil pogoje za upokojitev, do takrat pa bi prejemal denarno nadomestilo. Zaradi izgube denarnega nadomestila je ogrožena socialna varnost njegove družine.

Opravili smo poizvedbo pri ZRSZ, ki je v odgovoru navedel, da določba prvega odstavka 5. člena Pravilnika o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o določitvi časa prenehanja in znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 56/2007, v nadaljevanju: Pravilnik) določa, da je brezposelna oseba na razpolago za zaposlitev in delo, če je vsak delovni dan nepretrgoma tri ure dosegljiva zavodu na naslovu svojega prebivališča ali na naslovu v Republiki Sloveniji, za katerega se dogovori z ZRSZ. ZRSZ v dogovoru z brezposelno osebo vpiše čas njene dosegljivosti v obrazec iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika in v zaposlitveni načrt. Poudarili so, da 24. člen Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb (Ur. I. RS, št. 17/1999) določa, da se nadzor lahko izvaja brez predhodnega obvestila, neposredno pri brezposelni osebi na naslovu, na katerem je dosegljiva. Zavrnili so tudi navedbe, da pobudniku ni bilo obrazloženo, da dosegljivost pomeni, da mora biti doma. ZRSZ ob prijavi brezposelno osebo pisno seznani o pravicah in obveznostih, ki jih je oseba pridobila s statusom brezposelne osebe ter o posledicah neizpolnjevanja obveznosti. Brezposelna oseba je o pravicah, izpolnjevanju svojih obveznosti in o posledicah v primeru neizpolnjevanja obveznosti še ustno opozorjena na informativnem motivacijskem seminarju, ki se ga mora udeležiti in ga organizira ZRSZ. Natančno pa so obveznosti brezposelne osebe določene in zapisane tudi v zaposlitvenem načrtu, ki ga pripravi svetovalec zaposlitve skupaj z brezposelno osebo. Ob tem pripominjajo, da se brezposelne osebe lahko vedno obrnejo na svetovalce zaposlitve in druge svetovalce, ki morajo strankam dati pojasnila o pravicah in obveznostih, ki jih imajo po zakonu, ter o posledicah, ki sledijo izgubi statusa brezposelne osebe. ZRSZ je še pojasnil, da je bil postopek nadzora rezidenčne prisotnosti nad pobudnikom uveden zaradi utemeljenega suma, da dela na črno.

V preteklih stikih z ZRSZ smo že opozarjali na po našem mnenju neustrezno ureditev, kdaj se šteje, da je brezposelna oseba na razpolago za zaposlitev. Tudi v Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo opozorili, da obveznost dosegljivosti na naslovu prebivališča lahko povzroči ravno nasprotno od želenega – namreč skoraj popolno pasivnost tistih, ki bi v tem času lahko iskali službo in bili res aktivni. Razumemo nujo in željo po preprečevanju dela na črno, vendar bi morali najti času in sodobnim tehnologijam primerne načine, kako ljudi motivirati za iskanje zaposlitve in hkrati preprečevati zlorabe. Določba prvega odstavka 5. člena Pravilnika je po Varuhovem mnenju popolnoma neživljenjska. Menimo, da bi moral nadzornik pobudnika poklicati na mobilni telefon. Vse to smo navedli že v poizvedbi, vendar to ni vplivalo na odločitev ZRSZ. Pobudo smo tako šteli za utemeljeno. Zato ponovno predlagamo, naj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravi spremembe pravilnikov na predlagani način. 4.2-34/2009

Natisni: