Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Postopek za priznanje pravic iz naslova odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu

Pobudnik nas je seznanil s težavo, ko mu delodajalec Ministrstvo za obrambo (MORS) ni priznalo pravic iz naslova odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu. Pobudi je priložil dokumentacijo, iz katere je razvidno, da mu MORS pravice ni priznalo, ker naj postopek prijave poškodbe pri delu ne bi bil izpeljal skladno z internimi akti ministrstva. Iz pobude je bilo razvidno, da je pobudnik o nezgodi pri delu obvestil svojega nadrejenega, pozneje pa je bil zaradi neustreznega postopanja nadrejenih ustavljen predpisani postopek javljanja nezgod pri delu.

MORS smo opozorili na zadevo in jim sporočili svoje stališče, da je za uveljavljanje pravic iz naslova nezgode pri delu pomembno, da se je nezgoda dejansko zgodila pri delu in da se lahko pobudniku naloži največ obveznost javljanja, ki je primerna okoliščinam in obsegu poškodovanja. Nikakor pa ni mogoče na poškodovanca preložiti odgovornosti za pravilno delovanje vseh tistih, ki so jim z internimi akti naloženi nadaljnje javljanje in druga opravila v zvezi s prijavo poškodbe. Varuh meni, da je pobudnik svojo obveznost izpolnil s tem, ko je nezgodo javil svojemu nadrejenemu. Tudi pozneje ni bilo ugotovljeno, da naj nezgode ne bi bilo oziroma da se ni zgodila pri delu. Zato morajo biti pobudniku pravice iz naslova nezgode pri delu v celoti priznane.

V odgovoru je MORS Varuhu pojasnilo, da so interni akti dejansko opredeljeni tako, da dopuščajo preveliko tveganje za poškodovanca, ko zaradi morebitnih napak tretjih oseb pride do težav pri uveljavljanju njegovih pravic. MORS se je zavezalo k izboljšanju postopkov prijavljanja poškodb pri delu. Vse težave, s katerimi se je srečal pobudnik, so bile po našem posredovanju odpravljene in pobudnik je lahko svoje pravice uspešno uveljavil. Pobuda je bila utemeljena. 4.3-4/2009

Natisni: