Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Je Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Kranj glede prometnega režima v Kamniku ravnal dovolj strokovno?

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je na OE Kranj ZVKDS posredoval mnenje, da v obravnavani zadevi ni ravnala z zadostno skrbnostjo. Očitali smo ji dolgotrajnost postopka in neaktivnost glede izvedbe njenih dejanj, saj jih je izvedla šele po Varuhovih poizvedbah. Menili smo še, da je v obravnavani zadevi sprejela prehitro in premalo strokovno pretehtano mnenje o nezakonitosti ravnanja Občine Kamnik. Med drugim je s svojim mnenjem zavedla tudi posameznike, ki so se v obravnavani zadevi obračali na njo po pomoč. Tako jih je tudi prikrajšala v postopkih, ki bi jih v obravnavani zadevi že lahko morebiti uvedli pred za to pristojnimi organi. OE Kranj ZVKDS smo predlagali, naj odločitve v prihodnje pravno in strokovno natančno pretehta, postopke pa vodi hitro in kontinuirano.

Pobudnica nam je v vednost posredovala vlogo, naslovljeno na kranjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Kranj ZVKDS), iz katere je med drugim izhajalo, da naj bi bila sprememba prometne ureditve in s tem odprtje zaprte ulice za enosmerni promet zaradi izvajanja del na kamniški obvoznici. Pobudnica je menila, da je obravnavana sprememba prometne ureditve nezakonita, predvsem pa se povzroča škoda na kulturnem spomeniku in na domovanjih.

Ob obravnavanju zadeve smo ugotovili, da je OE Kranj ZVKDS v začetku februarja 2008 Občini Kamnik posredovala kulturnovarstveno mnenje. Iz njega izhaja, da so bile obravnavane spremembe prometne ureditve izvedene brez pridobitve kulturnovarstvenega soglasja OE Kranj ZVKDS, v nasprotju z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) in Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik. Ker od Občine Kamnik na mnenje ni bilo odziva, jo je OE Kranj ZVKDS v začetku marca 2008 pozvala tudi k skupnemu sestanku s predstavniki prebivalcev obravnavanega območja, sicer bo zadevo predala Inšpektoratu Republike Slovenije za kulturo in medije (IRSKM). V odgovoru iz aprila 2008 ji je Občina Kamnik med drugim pojasnila, da gre v obravnavani zadevi za delno spremembo prometne ureditve, za katero v skladu z veljavno zakonodajo soglasje OE Kranj ZVKDS ni potrebno. V maju 2008 je OE Kranj ZVKDS zadevo prijavila IRSKM, ki ji je v juniju 2008 sporočil, da inšpekcijski postopek v obravnavani zadevi ne bo uveden. IRSKM je namreč ugotovil, da za njegovo ukrepanje ni podanih zakonskih podlag. Gre za spremembe prometne ureditve, ki na tem področju ne določajo njegovega ukrepanja oziroma soglasja OE Kranj ZVKDS, kar je ta tudi sprejela. Kljub temu je OE Kranj ZVKDS še vedno menila, da ima avtomobilski promet negativne vplive na kulturno dediščino, zato namerava na ravni ustnega dogovarjanja s predstavniki Občine Kranj doseči ponovno zaprtje Šutne za promet.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na OE Kranj ZVKDS posredoval mnenje, da v obravnavani zadevi ni ravnala z zadostno skrbnostjo. Očitali smo ji dolgotrajnost postopka in neaktivnost glede izvedbe njenih dejanj, saj jih je izvedla šele po Varuhovih poizvedbah. Menili smo še, da je OE Kranj ZVKDS v obravnavani zadevi sprejela prehitro in premalo strokovno pretehtano mnenje o nezakonitosti ravnanja Občine Kamnik. Med drugim je s svojim mnenjem zavedla tudi posameznike, ki so se v obravnavani zadevi obračali na njo po pomoč. Tako jih je tudi prikrajšala v postopkih, ki bi jih v obravnavani zadevi že lahko morebiti uvedli pred za to pristojnimi organi. OE Kranj ZVKDS smo predlagali, naj odločitve v prihodnje pravno in strokovno natančno pretehta, postopke pa vodi hitro in kontinuirano.

OE Kranj ZVKDS se je na naše mnenje in predlog odzvala šele na ponovni poziv. Njenih pojasnil z namenom izpodbijanja naših očitkov nismo v celoti sprejeli, saj je OE Kranj ZVKDS želela s splošnimi navedbami le upravičiti svoj način delovanja. OE Kranj ZVKDS smo dodatno opozorili, da je organ javnega sektorja, ki ima določeno moč pri uveljavljanju lastnih pristojnosti. Predvsem tam, kjer je to strokovno pretehtano in utemeljeno. V obravnavanem primeru je OE Kranj ZVKDS iz odločne drže o nezakonitosti ravnanja Občine Kamnik prešla le na mnenje glede obravnavanega posega. To različnost so občutili tudi posamezniki, ki so se v obravnavni zadevi obrnili na OE Kranj ZVKDS. Teh OE Kranj ZVKDS res ni neposredno zavajala. S svojo odločno držo o nezakonitosti posega jih je posredno zavedla, saj so verjeli njenemu strokovnemu mnenju in ji kot organu javnega sektorja tudi zaupali, da bo nastali primer rešila njim v korist. Varuhovo mnenje smo posredovali v vednost Ministrstvu za kulturo, ki se nanj ni odzvalo. 8.4-22/2006

Natisni: