Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Miha Horvat

namestnik varuha človekovih pravic

  • 2006 - Fakulteta za družbene vede v Ljubljani mu po vseh opravljenih obveznostih univerzitetnega študijskega programa Politologija in končanju univerzitetnega študija podeli strokovni naslov univerzitetni diplomirani politolog
  • 2007 - zaposli se pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije; v strokovni službi med drugim začne z obravnavo konkretnih zadev po Zakonu o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
  • 2008 - ko Varuh začne izvrševati tudi naloge državnega preventivnega mehanizma iz Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, postane tudi del ekipe za opravljanje nadzorov krajev odvzema prostosti (zlasti zavodov za prestajanje kazni zapora, oddelkov pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic in varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov)
  • 29. 3. 2016 - poslanci Državnega zbora ga na predlog takratne varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer imenujejo za namestnika varuhinje človekovih pravic
  • 2017 - pridobi še strokovni naslov magister prava (poleg tudi že strokovnega naziva diplomirani pravnik)
  • 16. 12. 2021 - poslanci Državnega zbora ga, tokrat na predlog varuha Petra Svetine, ponovno imenujejo za namestnika (mandate začne teči 30. 3. 2022)