Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

O Varuhu v romskem jeziku (območje Dolenjske)

Kada pe đžal vašu pomo ku Varuho manušengere pravice?

 

So hilo Varuho?

Varuho hilo samostojno in avrendar državno institucije neodvisno organo. Nadzorovini dova, da državno organi, organi do lokalno skupnosti i nosilci javno pooblastili (du nadaljevanji: orani) du Republika Slovenija azo phro delo spoštovinen manušengere pravice i temeljno pravice i temeljno svoboščine  azu posamezniki i skupine.

Varuho  lako  raziskovini  primerjovini  nezakonito i napačno buti organja i i azo phro delo ravnini po določili ustava, pravno redo do Republika Slovenija i mednarodno pravno akti  vaso manušengere pravice i temeljno svoboda,  Azo phro delovanji  pe lahko sklicovini i po načela pravičnosti i lačhe upravljanji.
Prije nek pe zobarjanen ko Varuho, poskusinen kokora rešini prhri težava azo pristojno organi. Ako tumenge kava na uspini ali pe pristojno organi na odzijovinen ali pe preprosto nadžanen pu kon bi pe zobarjan, hilo Varuho lako čačo naslovo.

So lako Varuho keri?

Varuhoste hike možnosti, da kokoro i neodvisno raziskovini sakon primeri azo organi, ka spadovinen du leskeri pristojnosti. Do kava nameno le hile možnosti da theri sa informacije, theri  du pogledo sa sllika ali pa nenapovedindo prehiki sa papirja azo organi. Ako azo dova astari , da nane so čače, lahko zahtijovini, da pe nepravilnosti pokeren, učasi pa priporočini i sap e lako pokeren, ili  predlagini da pe škoda povrnini.

Varuh lako pu Ustavno sodišče RS, stulo pogoji, ka len določujovini zakono o ustavno sodišči, vložini zahteva vaši očena ustavnosti i zakonitosti predpisja. Kava keri, ako presudini, da predpiso ili splošno akto, kerdo vašu izvršovini  javno pooblastili, nedopustno posegovini do manušengere pravice i temeljno svoboščine. Du posamezno zadeva, ka la obravnovini, lako uložini i ustavno pritožba.

Varuh lako vladake i državno zboru del pobude vašo spremembe zakonja i aver predpisi Sarenge organim ki spadovinen du lesjkeri pristojnostim, lako predlagovini, da izoboljšinen phro poslovanji i odnosi strankenca. Pu sistemsko pomanjkljiosti  du predpisi i azu delo državno organi opozorovini du phre letno poročija, po lende pe odzijovinen vlada i državno zboro phrenca poročilja i sklepi.

Varuh lako sakoneske organo,  i sodiščja, posredovine phro mnenji zoro vidiko varovanji manušengere pravice i temeljno svoboščine du zadeve ka  len obravnovini, ne glede pu vrsta ili stopnja postopka, ka potekovini azo dole organi.

So varuh našti keri?

Varuho na odpravini kršitve ili nepravilnosti  nemesto pristojno državno organom organo do lokalno samouprava ili nosilco javno pooblastili. Našti spreminjovini odločbe dolen organi niti namest lende odločujovini.

Varuho na obravnojovini, ako zuro kršitev minindža  buteri nek jek berš i ako nane prije iskoristinde več sa možnosti  vaso pritožbe. Glih džoka na obravnojovini zadeve, ka potekovinen azo sodiščja, izjema hile primerja neupravičeno zavlačevanji postopko ili zloraba pooblastili. Varuhoste naj možnosti  đi privatnii i gospodarstveniki.

Sar đi Varuho?

Đi Varuho  manušengere pravice Republike Slovenije (krače: Varuh) pe lako zobarjanen  pu pobuda vaso začetko postopko, ako mislinen, da tumenge hine prikrajšindi  savigod  manušani pravica, ka speri stulo leste.

Na začetko postopko azo Varuho murinen bičhali pisno prošnja. Dova lako napisinen kakora, ako pa tumen želja, tumenge lako ozu dova pomozinamo  du mengeri pisarna.  Ako prošnja bičhalena pu elektronsko pošta, Varuho predno počmini postopko zahtijovinla tumengero podpiso pu prošnja.  Sa infornacije  vaso dova sar  bičhali prošnja, lahko theren pu brezplačno telefonsko številka  080 15 30 ili pa pe zvakeren vašu osebno obisk oazo svetovalco ili svetovalka.

Vašu vložitev pismeno prošnja na rabinen odvetniko. Postopko hilo brezplačno. Napisinen, so pe tumenge zgodindža, savo organo nek bi ker kršitev protiv tumende i so več kerdžate  da bi pe problemo rišin. Du prošnja natromen manjkoni  tumengere osebno podatki i podpiso, jer Varuho  nepodpisinde prošnje na obravnojovini. Du pomoč tumenge hilo i opomniio vašu pisini prošnje, ka hilo zraven azo zloženka, dostopo pa hilo i po spletno strana www.varuh-rs.si.

Osebno pogovori azo svetovalci Varuho lahko keren sakon delovno dive pu sedežo du Ljubljana, Ako našti aven đi Ljubljanam pe lako prijavinen pu razgovori, kada varuhinja sodelavcinca poslovini du različno kraji  pu Slovenija. Datumja i kraji lakero poslovanji hile objavinde du lokalno medija i pu spletno strana Varuho.

Varuho vakeri du slovensko čhip, prošnja pa lako bičhale i du phri čhip ako na džanen slovensko.
Glavno informacije vašu Varuhoskero delo i sa papirja i aver informacije lako theren, ako zaakharen pu brezplačno telefonsko številka 080 15 30 ili roden po spletno strana Varuho www.varuh-rs.si.
 
Varuh človekovih pravic RS
Dunajska cesta 56, 11109 LJUBLJANA

Telefon: 01 475 00 50
Faks:
01 475 00 40

Brezplačni klic in infornacije: 080 15 30
E-naslov: info@varuh-rs.si
Poslovni čas: od pondiljak đi četrtak
Od 9.00 đi 15.00, u petak od 9.00 đi  14.30