Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.5. Prostori in opremljenost

Prostori in opremljenost

Zakon o varuhu človekovih pravic v 10. členu določa, da je sedež varuha v Ljubljani. Glede na ustavni in zakonski status institucije je bilo pričakovati, da bodo instituciji zagotovljeni prostori v lasti države. V prostorih državnega zbora, kjer je deloval Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ni bilo prostorskih možnosti za delo na novo ustanovljenega organa. Zaradi navedenega in predvidevanj, da bo mogoče najti prostore, s katerimi razpolaga država, so bili za delo službe najeti le prostori v najnujnejšem obsegu, ki pa so se med letom zaradi zaposlitve novih uslužbencev v Uradu varuha človekovih pravic povečali na 400 m2. Urad tako še vedno posluje v najetih poslovnih prostorih. Prav tako je najeta vsa pohištvena oprema prostorov.

Kljub intenzivnim pogovorom s Servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije ni bilo mogoče zagotoviti instituciji poslovnih prostorov, s katerimi razpolaga država. Zato je bila po predhodnem soglasju Ministrstva za finance sklenjena pogodba za nakup poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjskem objektu ” Bežigrajski dvor”.

V lasti urada varuha je le računalniška in najnujnejša pisarniška oprema. Za poslovne prostore, ki jih za svoje delovanje kupuje Urad varuha in bodo uradu predani ob koncu leta 1996, še niso zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva, zato bo treba za plačilo poslovnih prostorov v celoti in za plačilo pisarniške opreme zagotoviti manjkajoča sredstva.

Ob poslovanju varuha zunaj sedeža opravljamo pogovore s posamezniki v prostorih, ki nam jih po predhodnem dogovoru zagotovi občina, v kateri potekajo pogovori. Poudariti moramo, da so pri izvedbi poslovanja zunaj sedeža vsi župani občin, v katerih je potekalo poslovanje, pokazali izjemno razumevanje in pripravljenost za pomoč.