Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

1. Uvod

Uvod

Zakon o varuhu človekovih pravic v 43. členu določa, da varuh poroča Državnemu zboru o svojem delu, ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji. Varuhu hkrati nalaga, da najkasneje do 30. septembra predloži poročilo za minulo leto.

Pričujoče poročilo je prvo redno letno poročilo varuha človekovih pravic Državnemu zboru. Vključuje obdobje od začetka delovanja institucije do konca leta 1995. Institucija varuha je uradno začela delovati z začetkom leta 1995. Ker je precej vlog posameznikov prispelo že pred uradnim začetkom dela varuha, je v tem poročilu zajeta tudi obravnava teh vlog, hkrati pa so v njem opisana tudi vsa opravila za vzpostavitev institucije. S tem poročilom zaokrožamo začetno obdobje delovanja varuha človekovih pravic.

Ker gre za prvo poročilo, smo skušali čim podrobneje osvetliti vse plati delovanja varuha v prvem letu. Začetno poglavje opisuje aktivnosti, ki so bile potrebne za zagotovitev vseh možnosti za delo in predstavlja sedanjo organiziranost in opremljenost urada varuha. Poudariti velja, da so v našem prvem letu vzporedno tekla prizadevanja za vzpostavitev celovitih materialnih, kadrovskih in drugih možnosti za delo ter prizadevanja za čim uspešnejše in hitro reševanje vlog posameznikov, ki so se od vsega začetka množično obračali na nas. Ob tem je bilo treba orati ledino glede načina dela te nove institucije pri nas, ji zagotoviti ustrezno mesto in vzpostaviti potrebne stike s pristojnimi državnimi organi, na katere se nanaša delo varuha, pa tudi z javnostjo.

V naslednjem - tretjem - poglavju predstavljamo opisne in statistične podatke o delu varuha v letu 1995. Posebej smo prikazali nekaj značilnosti začetnega obdobja delovanja varuha, opisali pa smo tudi način dela, kakršnega smo vzpostavili v obravnavanem obdobju.

V četrtem poglavju je podrobneje predstavljena problematika, s katero smo se srečevali, ukrepi, ki smo jih uporabljali za razrešitev problemov, s katerimi so se posamezniki obračali na nas, ter predlogi in mnenja za odpravo problemov in izboljšanje stanja, ki smo jih že posredovali pristojnim organom ali pa jih navajamo kot povzetek dosedanjega dela na posameznem področju.

V naslednjem delu poročila predstavljamo nekaj posamičnih obravnavanih primerov, da bi se uporabniki tega poročila podrobneje seznanili s sicer abstraktno prikazano problematiko, pa tudi z načinom dela varuha in možnostmi, ki jih ima pri tem delu.

Sklepni del poročila je namenjen predstavitvi ugotovitev in ocen o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji, kar je po zakonu obvezen sestavni del poročila. Ugotovitve in ocene temeljijo na obravnavanih primerih v prvem letu delovanja varuha.

Letno poročilo varuha bo doseglo svoj namen, če ga bo Državni zbor čim temeljiteje obravnaval in če bodo vsi državni organi, ki jih zadeva opisana problematika, čim bolj zavzeto delovali za razrešitev opisanih težav. Prepričani smo, da so jim naša mnenja in predlogi lahko v pomoč pri tem delu. Pri tem ni mogoče spregledati, da v tem poročilu navedene ugotovitve, mnenja in predlogi izhajajo iz več kot dva tisoč pisnih vlog in še veliko več ustnih stikov s posamezniki, ki so nam predstavili svoje probleme.