Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javna objava za uradniško delovno mesto Sodelavec - pripravnik v strokovni službi Varuha

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja eno pripravniško uradniško delovno mesto za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva

SODELAVEC – pripravnik v Strokovni službi Varuha (1 delovno mesto)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje, najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje nalog za uradniško delovno mesto Sodelavec v Strokovni službi Varuha.

Naloge delovnega mesta Sodelavec pa so naslednje:

 • klasificiranje pobud,
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha,
 • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami,
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami,
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge,
 • reševanje pobud,
 • sprejemanje strank,
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

Prijava mora vsebovati:

1.   izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2.   pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta;

3.   pisno izjavo kandidata, da

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.   pisno izjavo, da za namen zaposlitve dovoljuje Varuhu človekovih pravic pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njem poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »fileadmin/user_upload/word/razpisi/2020_-_Zaposlitve/Vloga_za_zaposlitev-Sodelavec-pripravnik.docVloga za zaposlitev-Sodelavec-pripravnik«, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto delovno mesto Sodelavec-pripravnik" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vlaganje prijav je 8 dni od objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in objave Zavoda RS za zaposlovanje. Rok izteče 7. 10. 2020.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o področju in vsebini dela daje Živa Cotič Zidar, svetovalka Varuha II, na tel. št. 030 481 920 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01 / 475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 0202 - 8 / 2020 - 2 - NO
Datum: 28/09/2020

Natisni: