Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled aktivnosti na področju človekovih pravic invalidov / januar–marec 2023

Zbir slik, ki ponazarjajo invalidnost

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2023 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic invalidov. Pobudnicam in pobudnikom je pomagal s pojasnili o njihovih pravicah in zakonodaji, na pristojne organe naslavljal priporočila za boljše uresničevanje pravic in javno opozarjal na pravice invalidov. 


Dolgotrajni postopki odločanja o pravici do osebne asistence

Varuh je obravnaval več pobud v zvezi z izredno dolgotrajnimi postopki odločanja o pravici do osebne asistence. O tej problematiki je obveščal MDDSZ, ki obljublja aktivno reševanje težave.


Dolgotrajno odločanje MDDSZ

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je julija 2022 na MDDSZ vložil pritožbo zoper odločitev centra za socialno delo glede izplačila nadomestila za invalidnost. Ker pritožba še vedno ni rešena, kljub temu da so za to prekoračeni že vsi zakonski roki, je Varuh pozval MDDSZ, naj o pritožbi čim prej odloči, ob tem pa pojasni tudi razloge za tako dolgo odločanje.


Predstavnice DPM so obiskale Varstveno delovni center Vrhnika Idrija ter Varstveno delovni center Zasavje

Predstavnici Državnega preventivnega mehanizma (DPM)[1] - svetovalka Varuha in predstavnica Slovenske fundacije za UNICEF sta 7. marca 2023 obiskali Varstveno delovni center Vrhnika Idrija. Ogledali sta si prostore bivalne enote Vrhnika in se pogovorili z zaposlenimi ter uporabniki. Ugotovili sta, da so bivalni pogoji dobri, uporabniki se v bivalni enoti dobro počutijo, za še kvalitetnejše bivanje in izvajanje storitve institucionalnega varstva pa je DPM varstveno delovnemu centru in Ministrstvu za solidarno prihodnost podal nekaj priporočil.

16. marca 2023 je svetovalka Varuha skupaj s predstavnico Zveze društev upokojencev Slovenije obiskala Varstveno delovni center Zasavje, in sicer tri enote, v katerih bivajo uporabniki z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Tudi ob tem obisku sta si predstavnici DPM ogledali bivalne pogoje in govorili z zaposlenimi ter uporabniki, ki so povedali, da se v bivalnih enotah dobro počutijo. Glede na izpostavljene težave, s katerimi se VDC Zasavje sooča pri svojem delu, bo DPM podal priporočila za izboljšanje stanja ter za dodatno izboljšanje kakovosti bivanja uporabnikov.

27. marca so se v prostorih Varuha srečali predstavniki nevladnih organizacij, ki z Varuhom sodelujejo pri izvajanju DPM. Na podlagi zadnjega javnega razpisa so bili za sodelovanje do konca leta 2026 izbrani Mirovni inštitut, Novi Paradoks, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Pravo za vse, Skup - skupnost privatnih zavodov, Spominčica, UNICEF, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Zveza prijateljev Mladine Slovenije (ZPMS) in Zveza Sožitje. (več)


Varuh pri vladi poizvedel o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov

Varuh je aprila 2022 na MDDSZ, nato pa še oktobra 2022 na Vlado Republike Slovenije naslovil vprašanja v zvezi z izvajanjem Konvencije o pravicah invalidov (KOPI). Pozval je k posredovanju analiz in ocen notranje zakonodaje, politik in programov v zvezi z invalidi z vidika njihove notranje skladnosti in skladnosti z določbami KOPI. Prav tako je vlado pozval k predstavitvi konkretnih aktivnosti in ukrepov v zvezi z implementacijo priporočil Odbora za pravice invalidov. Marca 2023 je Varuh prejel odgovor, ki ga še preučuje.


Varuhov predstavil svoje Posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo za invalide

Varuh Svetina je 2. februarja 2023 v Državnem zboru RS na matičnem delovnem telesu Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, nato pa še 23. februarja 2023 na plenarni seji Državnega zbora RS predstavil ugotovitve Posebnega poročila Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide, ki ga je objavil decembra 2022. (več)

Pred tem je 26. januarja 2023 poročilo obravnaval tudi Državni svet Republike Slovenije. 28. marca 2023 pa je varuh Svetina poročilo predstavil tudi predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar. Predsednica republike je ob predstavitvi poročila izrazila skrb nad ugotovljenim in Varuha podprla v pozivu vladi, da skupaj s pristojnimi organi te nedopustne in diskriminatorne ovire pri dostopu do CSD nemudoma odpravijo. (več)

Varuh je po preverjanju dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane ugotovil, da ima le tri četrtine enot CSD urejen dostop za gibalno ovirane, 18 enot pa nima primernih sanitarij. Dostopnost senzorno oviranim pa je še bolj skrb vzbujajoča. V času nastajanja poročila nobena enota CSD ni zagotavljala reliefnih napisov in simbolov ter napisov v Braillovi pisavi, enako je s prikazovalniki pisnih informacij, predvajalniki z videoposnetki pomembnih informacij v znakovnem jeziku in s podnapisi. Varuh Svetina je ob tem izpostavil tudi nekaj neprimernih odzivov enot CSD po Sloveniji, ki, tako varuh, kažejo na ponižujoč odnos do invalidov in Varuha.

Na voljo je tudi angleška verzija poročila, ki jo najdete tukaj.


Ob mednarodnem dnevu zavedanja o avtizmu Varuh ponovno pozval k ukrepanju

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob mednarodnem dnevu zavedanja o avtizmu, ki ga obeležujemo 2. aprila izrazil zaskrbljenost, ker se na področju skrbi za osebe z avtizmom tudi v zadnjem letu ni zgodilo nič. Skrb zanje je še zmerom razpršena, sodelovanje med resorji šepa, civilna družba pa zaman trka na vrata ministrstev. Varuh je ministrstvo za delo ter druge organe pozval, da sledijo načelom vključujoče družbe in prisluhnejo potrebam oseb z avtizmom po vzpostavitvi dnevnih centrov, ustreznih neinstitucionalnih oblik stanovanjskih skupnosti s pomočjo, potrebi po ustrezni zdravstveni oskrbi ter namenijo pozornost tudi drugim odprtim vprašanjem. Ministrstvo za gospodarstvo pa je varuh pozval, naj nameni ustrezno pozornost zaposlovanju oseb z avtizmom in v dialogu z delodajalci oblikuje možnosti, ki bodo zajemale ne samo prilagojena delovna mesta, ampak tudi ustrezno usposobljene mentorje za pomoč zaposlenim osebam za avtizmom ter druge podporne storitve. Varuh je v svoji izjavi za javnost med drugim še poudaril, da je nujno spoznavanje avtizma, saj je samo tako mogoče razumeti in sprejeti posebnosti v vedenju in delovanju oseb z avtizmom in odstreti stigmo, ki jih še dodatno izključuje in povzroča stiske. (več)

Varuh Svetina je na proslavi on 55. obletnici delovanja CUDV Črna na Koroškem poudaril pomen vključujoče družbe za vse invalide

Varuh Svetina se je 28. februarja 2023 v Kulturnem domu Črna na Koroškem udeležil osrednje proslave ob 55. obletnici delovanja Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem. V uvodnem nagovoru je poudaril, da je CUDV Črna na Koroškem svetel zgled sobivanja, medsebojnega spoštovanja, odprave predsodkov in izključevanja. V zaključku nagovora pa je poudaril, da že od začetka svojega mandata pristojno ministrstvo opozarja, da končno začne izvajati deinstucionalizacijo, saj je pravica invalidov, da živijo neodvisno in so vključeni v skupnost. Institucija Varuha človekovih pravic žal ugotavlja, da je enakopravno vključevanje invalidov in ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja zanje v Sloveniji prepočasno. (več)


Varuh je ob obisku Muzeja norosti poudaril pomen deinstitucionalizacije

Varuh Peter Svetina je 13. februarja 2023 obiskal Muzej norosti v Gradu Cmurek, kjer je bila nekoč ena od enot Socialnovarstvenega zavoda Hrastovec, v njem pa nastanjeni ljudje z motnjami v duševnem zdravju. Varuh si je ogledal muzej in v pogovoru z njenim vodstvom poudaril pomen ohranjanja glasu zaprtih v zavodih in ozaveščanja o problematiki omejitev pravice do prostega gibanja ali odvzema prostosti zaradi duševne motnje ali bolezni. Ob obisku se je varuh kot slavnostni govornik udeležil tudi slovesne podelitve priznanj Muzeja norosti avtoricam in avtorjem nagrajenih diplomskih, magistrskih in doktorskih del. 

V svojem govoru je opozoril, da se po institucijah v Sloveniji žal še vedno srečujemo z nekaterimi slabimi praksami ter poudaril ključne 'rak rane' na področju deinstitucionalizacije, kot je predolgotrajno sprejemanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega se čaka že skoraj 20 let. Opozoril je tudi na čakalne dobe in zasedenost ustanov za dolgotrajno oskrbo, ki je posledica dosedanjega slabega odnosa države do teh vprašanj pa tudi pomanjkanja alternativ. Varuh je prepričan, da so hitre in učinkovite reforme sistema nujne, v njihovem središču pa bi moral biti en sam cilj: individualna podpora, ki spodbuja polno vključevanje v skupnost. (več)

Namestnik varuha za pravice otrok je sodeloval na Mestnem otroškem parlamentu

Namestnik varuha dr. Jože Ruparčič se je 17. marca 2023 v Mestni hiši v Ljubljani udeležil 33. Mestnega otroškega parlamenta. Mladi udeleženci so tokrat skušali odgovoriti na vprašanja, kaj je duševno zdravje, kako nanj vpliva okolje, kje najdejo svoje vire moči in kakšne spremembe morajo ubrati za krepitev osebnega zdravja. (več)

Prejšnji pregledi aktivnosti Varuha na področju pravic invalidov (klik na spodnje alineje vas popelje na mesto, kjer so objavljeni):

-                    oktober-december 2022

-                    julij-september 2022

-                    april–junij 2022

-                    januar–marec 2022

-                    oktober–december 2021

-                    julij–september 2021

-                    april–junij 2021

-                    januar–marec 2021

-                    oktober–december 2020

-                    julij–september 2020

 

 


[1] Naloga Državnega preventivnega mehanizma (ki je bil v okviru Varuha vzpostavljen na podlagi zahteve Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja) je obiskovanje krajev odvzema prostosti v državi in preverjanje ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost, z namenom, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.

Natisni:

Sorodne novice

- Institucionalno varstvo
25.07.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2023 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
21.10.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
21.07.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2022 obravnaval...

Več
- Enake možnosti
26.04.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
28.10.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.08.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med aprilom in junijem 2021...

Več
- Center za človekove pravice
29.04.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med januarjem in marcem 2021...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
10.11.2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom...

Več