Varuh človekovih pravic

Kljub vztrajnim opozorilom v posebnih SVZ-jih varovani oddelki še prezasedeni

Člani Državnega preventivega mehanizma (DPM) so 7. 7. in 8. 7. 2020 izvedli nenapovedane tematske obiske posebnih socialno varstvenih zavodovov v Republiki Sloveniji (Dom na Krasu Dutovlje, Dom Nine Pokorn Grmovje, SVZ Hrastovec in Dom Lukavci) in enega kombiniranega socialno varstvenega zavoda (Dom upokojencev Idrija, enota Marof).

Obisk 7. 7. 2020 sta opravila svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, obisk dne 8. 7. 2020 pa svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ob sodelovanju predstavnika nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija Davida Krivca.

Tema tokratnih obiskova je bila (znova) prezasedenost varovanih oddelkov omenjenih zavodov (o nevzdržnih razmerah je bilo v preteklosti že pripravljeno posebno poročilo), saj so posamezni dopisi samih zavodov, pa tudi uporabnikov njihovih storitev oziroma svojcev, kazali, da se stanje kljub številnim obljubam pristojnega ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni nič spremenilo. Tokratni obiski so to dejansko potrdili.

Večina varovanih oddelkov je stalno prezasedenih, zavodi stisko rešujejo z namestitvami dodatnih postelj v sobe, namestitvami v sobe za izvajanje PVU, tudi z namestitvami v skupne prostore, kar poslabšuje bivalne razmere za vse stanovalce, pretirano obremenjuje zaposlene in ustvarja vzdušje, v katerem lahko še hitreje pride do neprimernega odziva (fizična ali verbalna agresija) stanovalcev ali celo poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja. O obisku bo pripravljeno poročilo s ponovnimi priporočili za izboljšanje stanja.

 

Prve pobude, ki so opozarjale na prezasedenost varovanih oddelkov in težave, ki so posledica prezasedenosti, je Varuh prejel že kmalu po začetku uporabe Zakona o duševnem zdravju leta 2008. Od tedaj je problematika ves čas pereča, razmere na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov pa so zaradi prekoračene zmogljivosti teh oddelkov in posledic, ki jih prepolni oddelki povzročajo za stanovalce in zaposlene, vedno bolj nevzdržne. Zato je varuh človekovih pravic Peter Svetina po številnih opozorilih institucije in tudi posebnemu poročilu aprila 2019 ministrico za delo mag. Ksenijo Klampfer povabil, da se je v Domu na Krasu v Dutovljah seznanila z nevzdržnimi razmerami v posebnih socialno-varstvenih zavodih. Ministrica je takrat varuhu zagotovila urgentno ukrepanje in obljubila sredstva za dodatne kapacitete v teh zavodih. Varuh Svetina letos februarja sicer udeležil otvoritve 12 novih prostorov v Domu Lukavci, ob tem pa je izrazil pričakovanje, da se uresničijo tudi druge obljube pristojnega ministrstva, in sicer rešitev stiske Doma na Krasu v Dutovljah in dodatne kapacitete v Domu na Ptuju. Državo je pozval k izvajanju Konvencije o pravicah invalidov tako, da se ljudem lahko omogoči dostojno življenje in bivanje v domačem okolju.

Varuh ob tem tudi opozarja, da še ni bila uresničena odločba Ustavnega sodišča RS z dne 23. 5. 2019, da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost v Zakonu o duševnem zdravju, ki je vir težav na tem področju, odpraviti v roku devetih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Poleg tega je Ustavno sodišče vladi naložilo, da mora brez nepotrebnega odlašanja sprejeti nujne ukrepe v skladu s 35. točko obrazložitve odločbe, a v praksi ni videti veliko učinkov teh ukrepov.

Varuh je MDDSZ tudi opozoril, da je v začetku 2019 zastalo delo delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, ki je bila ustanovljena leta 2016 in ga pozval, da pojasni, kakšni so nadaljnji načrti MDDSZ glede ukrepov za rešitev izpostavljene problematike.

Junija letos je Ministrstvo za pravosodje tudi MDDSZ povabilo na strokovno razpravo glede varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Tega sestanka se ni udeležil noben predstavnik MDDSZ (in tudi ne Ministrstva za zdravje). Ker gre za problematiko, ki zahteva poglobljeno medresorsko sodelovanje opozarjamo, da je takšen odnos nedopusten, saj je ponovno pokazal na nezadostno medresorsko sodelovanje med ministrstvi, ki je na tem področju ključnega pomena.

Varuh pričakuje, da država, ki je zakonsko predpisala nastanjevanje oseb z duševnimi motnjami brez njihove privolitve v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov, zagotovi dovolj ustreznih zmogljivosti v ta namen in ustrezno obravnavo oseb v njih. Pričakuje premike od obljub k njihovi uresničitvi. »Nedopustno je, da obljube ostajajo neuresničene in da se kljub opozorilom še vedno kršijo človekove pravice,« poudarja varuh Peter Svetina.

Natisni: