Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaprte osebe - ukrepi za omejevanje širjenja COVID-19

Varuh namenja svojo pozornost in posebno skrb tudi vsem osebam, ki se v teh kriznih časih nahajajo v zaprtih ustanovah, saj so te še posebej ranljive in nemočne. Med te spadajo domovi starejših in drugi posebni socialno varstveni zavodi ter drugi zavodi, kot so tudi zavodi za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). Tudi nekatere mednarodne organizacije (več informacij in njihova stališča objavljamo na tej povezavi) so že opozorile na potrebo po dodatnem varstvu teh oseb zaradi omejitev, ki so potrebne v njihovi obravnavi zaradi preprečitve širjenja in morebitne okužbe z novim koronavirusom.


Ne gre spregledati, da naša ustava (16. člen) niti v izrednem stanju ne dovoljuje razveljavitve ali omejitve prepovedi mučenja (18. člen) in varstva človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen), ki zagotavlja spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.

Zaradi sprejetih ukrepov glede izvajanja obiskov v ZPKZ, njihovih dislociranih oddelkih in v Prevzgojnem domu Radeče (zavodi), smo se že 12. 3. 2020 obrnili na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) in pozdravili hiter odziv URSIKS na pojav novega koronavirusa. Ob razumevanju potrebe za omejitve obiskov zaprtih oseb pa smo poudarili, da je ob omejevanju stikov zaprtih oseb z zunanjim svetom, nujno treba poskrbeti tudi za ublažitev stisk, ki se lahko pojavijo zaradi teh omejitev. V zvezi s podano usmeritvijo, da se zaprte osebe v večji meri poslužujejo telefonskih stikov s svojci smo zaprosili za informacije o tem, ali je zaprtim osebam omogočeno tudi časovno več klicev oziroma v daljšem časovnem obdobju in na kakšne načine se bodo ti (daljši) klici zaprtim osebam dejansko omogočali ter, ali so zaprte osebe (ob visokih stroških telefoniranja) dejansko finančno zmožne daljše telefonske stike tudi koristiti. Hkrati nas je zanimalo, ali se s strani URSIKS že proučujejo tudi kakšne druge oziroma dodatne možnosti (npr. Skype oziroma druge podobne možnosti) komuniciranja zaprtih oseb z zunanjim svetom.
 
Zaprosili smo tudi za pojasnila, na kakšen način so bile zaprte osebe seznanjene s pojavom novega koronavirusa (npr. kako se ga prepoznava in kako se le-ta prenaša). Zanimalo nas je tudi, ali so bili zaprtim osebam za primere pojava novega koronavirusa pojasnjeni preventivni ukrepi in katera zaščitna sredstva so jim zagotovljena. Pav tako nas je zanimalo, ali so že sprejeti kakšni ukrepi oziroma, ali je že bil izdelan načrt ravnanja za primer, da se pri kateri od zaprtih oseb pojavi okužba z novim koronavirusom (npr. predvideni prostori za izolacijo od drugih zaprtih oseb).

Zaprosili smo še za sporočilo, ali so bili določeni kakšni preventivni ukrepi glede novega koronavirusa za osebje zavodov (kakšne so usmeritve za njihovo delo oziroma, ali so zanje morda predvidene kašne aktivnosti ali posebnosti pri postopanju). Še posebej nas je zanimalo, kako je glede preventivnih aktivnosti pripravljeno medicinsko osebje oziroma, ali zavodske ambulante kakorkoli sodelujejo pri načrtovanju aktivnosti povezanih z novim koronavirusom (npr. pri seznanjanje zaprtih oseb…).

Iz prejetega odgovora URSIKS dne 20. 3. 2020 je razvidno, da je URSIKS v času epidemije SARS-CoV-2 COVID-19 sprejela vrsto aktivnosti. Zavodi so tak na primer poskrbeli za omejitev stikov, stiki z odvetniki pa potekajo samo preko steklene pregrade. Delo je organizirajo na način, da so fizično prisotni le javni uslužbenci, ki si potrebni za nemoteno izvajanje dejavnosti. Ustavljene so bile premestitve med zavodi, saj se izvajajo le tiste, ki so nujne. Tudi deljenje obrokov hrane skušajo organizirati na način, da jih dostavljajo v bivalne prostore in ne na način, da se večje število zaprtih zadržuje v jedilnici. Dodatno pozornost je URSIKS namenila ohranjanju zdravja vseh zaprtih oseb in zaposlenih ter zavode spodbudila, da poiščejo rešitev glede predpisovanja ustrezne terapije v trenutni situaciji, ki terja nujno prisotnost psihiatrov in ustrezno obravnavo.

URSIKS je zavode tudi opozorila, da je treba zaprte osebe kljub situaciji dnevno razbremenjevati, zato je zavode spodbudila, da skušajo organizirati gibanje na prostem za majhne skupine. Zaradi sprejetih omejevalnih ukrepov za zaprte osebe je zavode tudi zaprosila, da razmislijo o aktivnostih, ki bi zaprtim osebam lahko olajšale premagovanje obdobja trajanja epidemije glede na zmožnosti (kot so različne aktivnosti na prostem). 

V tej zvezi lahko kot primer dobre prakse izpostavimo sporočilo enega od obsojencev, da sta v enem izmed zavodov dva predstavnika obsojencev vključena v sodelovanje z vodstvom zavoda pri iskanju rešitev in operativnem izvajanju ukrepov, predvsem pa pri internem medsebojnem kriznem komuniciranju.

Vsem zaposlenim je sicer tudi URSIKS sporočila, da je v trenutni situaciji ključnega pomena komunikacija zaposlenih z zaprtimi osebami in poudarjanje pomena, da so ukrepi sprejeti zaradi njihove zaščite. Vsem so v zavodih zagotovljeni topli napitki – čaj. Z namenom razbremenjevanja stisk zaposlenih, je zaposlenim posredovala kontaktne telefonske podatke treh psihologov, katere zaposleni lahko kontaktirajo.

V odgovoru z dne 27. 3. 2020 je URSIKS dodatno sporočila, da je z namenom boljšega pretoka informacij in rednega dnevnega medsebojnega obveščanja generalni direktor ustanovil elektronsko interno koordinacijsko delovno skupino, v katero so poleg generalnega direktorja in kompetentnih uslužbencev Generalnega urada URSIKS, vključeni tudi vsi direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora, vodje dislociranih oddelkov in direktorica Prevzgojnega doma Radeče. Komunikacija oziroma redno spremljanje dogodkov po vseh lokacijah poteka dvakrat dnevno, na način, da so o vprašanjih in odgovorih seznanjeni vsi v skupini. Direktorje zavodov in vodje oddelkov se sproti obvešča o dogovorjenih ukrepih s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, s katerim redno sodelujejo, ter z obvestili s strani Ministrstva za zdravje, Ministrstva za javno upravo in drugimi vladnimi institucijami.

S pojavom COVID-19 in preventivnimi ukrepi so bili zaposleni seznanjeni takoj ob pojavu virusa v Sloveniji z pisnim dopisom dne 27. 2. 2020. Istega dne so bile pisno obveščene tudi vse zaprte osebe in sicer s Priporočili za preprečevanje okužb z COVID-19. Obvestila o pojavu koronavirusa in priporočila so izobesili na vse oglasne deske, skupaj s slikovnimi navodili za umivanje rok in higieni kašlja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zaprte osebe so bile z preventivnimi ukrepi seznanjeni tudi s strani zaposlenih, na malih skupinah, na domski skupnosti in v zavodskih ambulantah. 

Poskrbljeno je za dostop do mila za umivanje rok in papirnatih brisač za enkratno uporabo, razkužil, čistil in mask za zaposlene. Aktivno so pristopili tudi k nabavi dodatnih zaščitnih sredstev oziroma varovalne opreme: zaščitne maske, očala ali vizir, vodoodporna obleka in rokavic za enkratno uporabo. Zaradi težav z dobavitelji, zaščitno opremo nabavljajo sproti, preko dobaviteljev, Ministrstva za pravosodje in Uprave RS za zaščito in reševanje. Predlog Generalnega urada je, da se zaščitne maske in rokavice nosijo pri izvajanju vseh postopkov oziroma del in nalog z zaprtimi osebami. Vsi zavodi so bili prav tako seznanjeni, da se vsi prostori v zavodih redno čistijo, zračijo in razkužujejo najbolj izpostavljene površine, npr. kljuke.

V zavodih so že imeli nekaj primerov zaprtih oseb s sumom na okužbo, katere so takoj izolirali. Vsi testirani s sumom na okužbo so bili do sedaj (podatek velja na dan 27. 3. 2020) negativni. Osem obsojencev v ZPKZ Dob, ki so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo s Covid -19, se v izolaciji dobro počuti in nima znakov okuženosti. URSIKS tudi sporoča, da redno sodelujejo z regionalnimi zdravstvenimi domovi in območnimi enotami uprave RS za zaščito in reševanje.

Na dan 27. 3. 2020 večina zdravstvenih domov, ki v zavodih za prestajanje kazni zapora izvajajo zdravstveno dejavnosti na primarni ravni, le-to izvaja dokaj normalno. Na Ministrstvo za zdravje pa URSIKS že naslovila vprašanje, na koga se lahko obrne za pomoč v primerih izpada oziroma bolezni zdravstveno negovalnega kadra, ki so zaposleni v URSIKS. Na Nacionalni inštitut za javno zdravje so tudi naslovili prošnjo, da se v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu domu izvaja testiranje s sumom na okužbo s COVID-19 tako za zaprte osebe, kot tudi za zaposlene. Ocenjujejo namreč, da je testiranje bistvenega pomena pri preprečevanju okužbe pri populaciji, ki se nahaja na tako majhnem prostoru kot je zapor. Na Generalnem uradu URSIKS prav tako pripravljajo ukrepe za primer, če bi se med zaprtimi osebami pojavilo več primerov okužbe s COVID-19.

URSIKS sporoča še, da bodo na podlagi sprejetega interventnega zakona (to je Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je Državni zbor RS sprejel 20. 3. 2020, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 36/2020), direktorji zavodov za vsakega obsojenca individualno presojali ali izpolnjuje pogoje za prekinitev prestajanja kazni ali za predčasni odpust. Predvsem bo ta presoja temeljila na varnostni oceni in s tem povezani nevarnosti za družbo. Obsojenci, pri katerih obstaja najmanjša ponovitvena nevarnost, ne bodo odpuščeni iz zavoda, niti ne bo njihova kazen prekinjena. Predvideno število obsojencev za prekinitev kazni še proučujejo. Nekaterim zdravstveno rizičnim obsojencem so direktorji zavodov kazen zapora že prekinili za obdobje enega meseca. Z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Zavodom RS za zaposlovanje so se dogovorili postopek za pridobitev denarne socialne pomoči ob odpustu. Ob odpustu bo vsak obsojenec prejel natančna pisna navodila z obrazci za urejanje zdravstvenega zavarovanja po odpustu in uveljavitve denarne socialne pomoči. O odpustu bodo prav tako pravočasno obveščeni oškodovanci, ki so v skladu z ZKP in ZIKS-1 podali zahtevo za obveščanje o odpustu obsojenca s prestajanja kazni zapora.

V URSIKS se zavedajo, da so zaprte osebe zaradi prepovedi obiskov v zavodih dodatno omejene, zato so med zaprte razdelili brezplačne telefonske kartice. Vsem je omogočeno, da lahko kličejo svojce v skladu z dnevnim redom, ponekod dostop do klicev ni omejen. Proučujejo tudi možnosti, da bi svojci zaprte osebe poklicali v zavod za prestajanje kazni zapora.  Končno URSIKS zagotavlja, da si bo še naprej prizadevala za zagotovitev ustrezne zdravstvene oskrbe v času epidemije koronavirusa ter za izvajanje človekovih pravic vsem zaprtim osebam.

Natisni: