Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javna objava za zasedbo delovnega mesta Poslovni sekretar VII/2

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, objavlja javno objavo za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta za nedoločen čas:

Poslovni sekretar VII/2 v Službi generalnega sekretarja Varuha (1 delovno mesto)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo (prejšnjo) oziroma visoko strokovno izobrazbo z magisterijem znanosti.

Naloge delovnega mesta Poslovni sekretar VII/2 so naslednje:

 • organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov in sestankov za funkcionarje,
 • vodenje zahtevnejše dokumentacije in evidenc,
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organa,
 • izvajanje korespondence za delovanje organa,
 • organiziranje in izvrševanje protokolarnih opravil,
 • priprava poročil s področja dela organa,
 • načrtovanje aktivnosti in koordiniranje obveznosti,
 • opravljanje drugih del in nalog po odredbi funkcionarjev Varuha.

Prijava mora vsebovati Obrazec za prijavo - Poslovni sekretar VII/2, ki je priloga javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (razvidne morajo biti vse dosedanje zaposlitve; kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).
 • pisno izjavo kandidata, da za namen postopka zaposlitve in preverjanja podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta dovoljujem Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da obrazec za prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo Poslovni sekretar VII/2" na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za prijavo izteče 30. 10. 2019.

Neizbrani kandidati bodo v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obveščeni, da niso bili izbrani.

Informacije o področju in vsebini dela daje Urška Nardoni, Svetovalka generalnega sekretarja Varuha za pravna vprašanja na tel. št. 01/475 00 03 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Natisni: