Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina pozdravlja spremembo ZOUPP-1B, ki otrokom s posebnimi potrebami omogoča stalnega spremljevalca

»Skrajni čas je, da pride do sprememb zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tako, da bodo otroci s posebnimi potrebami imeli pravico do stalnega spremljevalca,« je varuh človekovih pravic Peter Svetina 16. 6. 2021 na 20. redni seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino podprl spremembo 10. člena ZUOPP. »Predlog, ki je bil v zakonodajni postopek v preteklosti že vložen in je dobil podporo ministrstva, je treba spraviti v življenje. Ni razlogov za zavlačevanje,« je menil varuh in ob tem opozoril na potrebo po strokovni premišljenosti rešitev in na nujnost, da so te financirane sistemsko.

Spomnil je, da institucija Varuha človekovih pravic že dolga leta opozarja na potrebo otrok, predvsem tistih s spektroavtistično motnjo, po stalnem spremljevalcu. »Po sedanji zakonodaji lahko ti otroci z odločbo dobijo le začasnega spremljevalca, mnogi pa bi za svoj optimalen razvoj potrebovali nekoga, ki jim je stalno v pomoč in jim predstavlja varnost,« je opozoril varuh.

Opozoril je še na dejstvo, da delovno mesto spremljevalca ni sistematizirano. »To v praksi lahko pomeni, da otroka včasih spremlja ena oseba, drugič druga, velikokrat pa ostane celo brez spremstva,« je poudaril. Zaradi posebnih potreb teh otrok, ki jih šole brez pomoči spremljevalcev ne morejo zadovoljiti, mnogi otroci niso vključeni v optimalno okolje za njihov razvoj, mnogi so iz šolskega sistema izključeni, breme pa v celoti pade na njihove starše oziroma skrbnike, je še opozoril varuh.

Financiranje začasnih spremljevalcev je trenutno odvisno od sredstev, ki jih imajo za ta namen lokalne skupnosti. »Sredstva za stalne spremljevalce morajo biti zagotovljena sistemsko,« je jasen varuh Svetina.

Opozoril je še, da je pri postavljanju stalnega spremljevalca otrokom s spektroavtistično motnjo nujno imeti v mislih njihove konkretne potrebe. »Spremljevalci, ki lahko pomagajo fizično oziroma težje gibalno oviranim osebam, niso nujno ustrezni za otroke z avtizmom, saj so njihove potrebe drugačne,« je jasen varuh. »Zato bi pri izvajanju spremenjenega 10. člena ZUOPP kazalo upoštevati predlog Zveze NVO iz leta 2018 o dodatnem usposabljanju spremljevalcev,« je poudaril varuh Svetina.

»Pri Varuhu pozdravljamo premike in se s predlaganim besedilom spremembe zakona načeloma strinjamo. Nujno pa je jasno določiti kriterije, po katerih bi bilo jasno, kateri otroci so do stalnega spremljevalca upravičeni. Ker ti še niso opredeljeni v zakonu, bi morali biti vsaj v podzakonskih aktih, pri tem pa se lahko zgodi, da bodo urejeni preozko, zato bi bila zakonska ureditev tega vprašanja ustreznejša,« je bojazen izrazil varuh. S postavljenimi kriteriji, ki bi morali biti opredeljeni že v zakonu, bi bile jasne tudi finančne posledice, ki jih sprememba prinaša.

Predlog zakona ne predvideva stalnega spremljevalca le za otroke z avtizmom. Zato je varuh opozoril še, da lahko opredeljevanje pravice do spremljevalca s taksativnim naštevanjem različnih motenj in težav, povzroči, da se nekatere osebe spregleda, ker njihova motnja ni zapisana v zakonu. »Nujno je, da se pravica uredi tako, da bodo v zakonodaji opredeljene ovire, ki jih določena motnja prinaša, ne pa, da so motnje taksativno naštete. Tako je manjša verjetnost, da se spregleda ali pozabi na, recimo, osebe z redkimi boleznimi, in večja verjetnost, da bodo ustrezno usposobljene osebe pomagale premagovati ovire, ki jih tem osebam povzročajo njihove motnje,« je še opozoril varuh.

Natisni: