Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina pozdravil sprejem Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 16. 6. 2021, udeležil 31. redne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer so med drugim razpravljali o predlogu Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP). »S sprejetim zakona bodo končno odpravljene posledice za vse, ki so bili prikrajšani za dodatek za pomoč in postrežbo,« je poudaril varuh.  

Spomnil je, da je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje leta 2002 zakonska določila tolmačil na način, da slepim otrokom ne pripadata istočasno dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-1  in dodatek za nego otroka po ZSDP, temveč lahko vsak otrok uživa le eno pravico. »Višje delovno in socialno sodišče je deset let zatem, torej leta 2012, odločilo, da to tolmačenje ni pravilno. Kljub temu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nadaljevalo z nezakonito prakso in upravičencem dodeljevalo le en dodatek,« je bil kritičen varuh Svetina. »Pravici do dodatka za nego otroka in za pomoč in postrežbo se ne izključujeta, ampak izhajata iz različnega dejanskega in pravnega temelja,« je še pojasnil varuh.

Spomnil je še, da je institucija Varuha na omenjeno nepravilnost opozarjala že leta 2015 in postavila tudi vprašanje poplačila krivice za nazaj ter opozorila na ustrezno upoštevanje pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. »Posledic napak državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil ni mogoče kar prevaliti na posameznike,« je poudaril varuh.

MDDSZ je leta 2015 začelo razreševati vprašanje ustreznega priznavanja pravice za vnaprej, odprto pa je ostalo vprašanje pravice za vsa leta nazaj. Zato je Varuh opozorila in priporočila ponavljal tudi v naslednjih letih in pri tem naletel na več ali manj posluha odgovornih, dokler se ni leta 2018 nova ministrica, pristojna za socialne zadeve, zavezala, da bodo odprto vprašanje še enkrat proučili in poskušali najti ustrezno rešitev. Leta 2019 se je za razrešitev problematike zelo aktivno zavzela tudi Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

»Pri Varuhu smo istega leta uspešno opozorili tudi na težave otrok s posebnimi potrebami pri uveljavljanju pravice do dodatka, kar je bilo upoštevano v Zakonu o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO), medtem ko pa (še) ni bila ustrezno rešena pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, ki bi jo v tem primeru pridobili slepi otroci,« je še spomnil varuh Svetina. »S sprejetim Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP) bodo končno odpravljene posledice za vse, ki so bili za dodatek prikrajšani,« je poudaril varuh. 

Natisni: