Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev poročila Varuha za leto 2020 na zainteresiranih komisijah v Državnem svetu RS

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 22. septembra 2021, udeležil skupne seje pristojne Komisije za državno ureditev in zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu Republike Slovenije.

Prisotnim je predstavil 26. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020 in Poročilo o izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma za leto 2020, ki preventivno preprečuje mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

Varuh človekovih pravic v letu 2020 ugotavlja 473 kršitev in drugih nepravilnosti, ki so se največkrat nanašale na enakost pred zakonom, načelo dobrega upravljanja, pravno in socialno države, na kršitev varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic ter pravice do osebnega dostojanstva in varnosti. »Lani smo se skoraj celo leto srečevali z ukrepi za zaščito življenj in zdravja, ki so močno posegali v naša življenja in nenazadnje v naše pravice in svoboščine ter jih močno omejili. S tako izrednimi okoliščinami smo se srečali prvič v samostojni Sloveniji in zdaj sem samo še bolj prepričan, kako zelo pomembne so za delovanje demokratične države in družbe v sistemu zavor in ravnovesij, neodvisne državne institucije, ki so zunaj tradicionalnih treh vej oblasti,« je poudaril varuh Peter Svetina. Po mnenju institucije je v tem smislu lanskoletna odločba Ustavnega sodišča o zagotavljanju finančne avtonomije Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča v zvezi z nekaterimi določbami Zakona o javnih financah, izrednega pomena. »Pristojne pozivam, da v roku, to je do 23. decembra 2021, sprejmejo ustrezne rešitve, ki bodo implementirale omenjeno odločitev Ustavnega sodišča,« je dejal varuh. Dodal je, da je zaskrbljujoče, da se je število neizvršenih sodb Ustavnega sodišča še povečalo. Konec leta 2020 je bilo neuresničenih t. i. ugotovitvenih sodb že 18, konec leta 2019 pa 13. »Spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča kot tudi Evropskega sodišča za človekove pravice je namreč pomemben pokazatelj stanja pravne države,« je izpostavil Svetina.

Na podlagi vseh svojih dejavnosti v letu 2020 institucija Varuha daje 128 novih priporočil. »Glede spoštovanja pravic invalidov dajemo kar 29 novih priporočil. Med drugim priporočamo, da pristojne institucije čim prej sprejmejo ustrezne pravne podlage, ki bodo zagotovile, da Republika Slovenija končno vzpostavi neodvisno telo za izvajanje Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov in da za to nalogo imenuje Varuha človekovih pravic, ki je nacionalna institucija za človekove pravice in ima status A po pariških načelih,« je poudaril varuh.

Na področju institucionalnega varstva je institucija prejela največ pobud na temo onemogočanja stikov s svojci, pri čemer je Varuh ocenil, da je prisotna prenizka stopnja zavedanja o vseh negativnih posledicah takšne osamitve ljudi, ki niso bile ustrezno pretehtane pri vprašanju sorazmernosti ukrepov. 

Na področju zdravstvenega varstva je bilo lani predstavljenih več zakonodajnih predlogov, na katere se je odzval tudi Varuh človekovih pravic. »Precej pretresov je povzročil predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki smo ga preučili na lastno pobudo. Pregledali smo tudi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Ministrstvu za zdravje smo posredovali pripombe in priporočila. Pričakujem, da bodo naše pripombe in predlogi upoštevani in sprejeti,« je dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

 

 

 

Natisni: