Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuhinje na razpravi o problematiki izbrisanih gospodarskih družb in o posledicah

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 9. 3. 2018 udeležil 31. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je s stiskami družbenikov gospodarskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na podlagi predpisov, ki so oziroma urejajo področje finančnega poslovanja podjetij, večkrat srečal že v preteklosti – tako na podlagi prejetih pobud prizadetih posameznikov kot na podlagi pobude Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP). Na izpostavljeno problematiko Varuh opozarja tudi v več svojih letnih poročilih (tako npr. v poročilu za leto 2009 str. 78 in v poročilu za leto 2010 str. 16). Obširneje smo o tej tematiki pisali tudi v poročilu za leto 2013 (str. 135) in opozorili, da ostaja ta problematiko nerešena. Priporočali smo, da država reševanju te problematike v prihodnje nameni še več pozornosti, pri tem pa bolj kot v preteklosti, upošteva tudi razloge, zaradi katerih je Ustavno sodišče RS sprejete zakonodajne rešitve presodilo za neskladne z Ustavo, ker so posegale v že obstoječa pravna razmerja brez ustavno dopustnega in stvarno upravičenega cilja (z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-307/11-22 z dne 7. 5. 2012, so bile namreč razveljavljene določbe 1.–17. člena (ZPUOOD).

Čeprav sprejemamo pomisleke eminentnih pravnih strokovnjakov glede neustreznosti zakonske ureditve na tem področju, katere nam je posredovala CINIP, pa ostaja dejstvo, da je bila obstoječa pravna ureditev vprašanja izbrisa gospodarskih družb iz sodnega registra že večkrat predmet presoje najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tj. Ustavnega sodišča RS, ki ni ugotovilo neustavnosti zakonske ureditve (z znanimi izjemami, npr. glede tako imenovanih pasivnih družbenikov).

O omenjeni problematiki sedaj odloča tudi Veliki senat ESČP, ki je očitno v zadevi presodil, da gre za pomembno zadevo, ki zahteva tako obravnavo. Zato menimo, da njena obravnava zahteva ustrezno pozornost tudi v naši državi. Ker smo seznanjeni s predlogom CINIP za sprejem zakona o začasni prekinitvi vseh sodnih postopkov, v katerih upniki uveljavljajo terjatve na podlagi osebne odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih kapitalskih družb, razen postopkov zaradi spregleda pravne osebnosti na podlagi 8. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), smo se tudi obrnili na predsednika državnega zbora za informacijo o tem, kako bo oziroma je obravnavan ta predlog. Prejeli smo spodbudno novico, da so bile predstavnikom civilne iniciative že pojasnjene tako postopkovne zahteve kot tudi možnosti, v okviru katerih bi Državni zbor predlog zakona, če bo vložen, lahko obravnavan še v tem mandatu.

Varuh vsekakor podpira vse ukrepe, ki bi rešile izpostavljeno problematiko na ustavoskladen način.


Natisni: