Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuhinje na otvoritvi sodnega leta 2018

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 14. 2. 2018 v sodni palači na Tavčarjevi ulici v Ljubljani udeležil otvoritve sodnega leta 2018. Dogodek je bil namenjen pregledu rezultatov dela slovenskega sodstva v preteklem letu 2017 in opredelitvi prioritet dela sodišč v tem letu, kar je predstavil predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič. Po nagovoru ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča so svoje poglede glede izboljšanja dela sodstva podali tudi predstojniki Sodnega sveta, državnega tožilstva in državnega odvetništva ter predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, ki so sicer deležniki sodnih postopkov.

Kot prioritete sodstva so bile izpostavljene izboljšanje kakovosti dela sodišč, krepitev vloge Vrhovnega sodišča v vlogi predsedenčnega sodišča, kazenski postopki in upravno sodstvo. H kakovosti delovanja sodnega sistema lahko ob ustreznih predpisih in pogojih za delo prispeva največ sodstvo samo. Zato Varuh izpostavljena prioritetna področja podpira. Ob zagotovljeni pravici do sojenja v razumnem roku je za stranke seveda pomembno, da dobijo zakonito in pravilno sodno odločbo. Vrhovno sodišče RS, ki kot vrh sodne oblasti z odločanjem o izrednih pravnih sredstvih skrbi za pravilno in enotno uporabo prava v sodnih postopkih, tudi tokrat spodbujamo, naj ob skrbi za enotno sodno prakso, še naprej izvaja mehanizme izboljšanja poslovanja sodišč in kakovosti sojenja.

Tudi pri Varuhu je namreč kljub nadaljevanju napredka sodstva na področju zmanjševanja sodnih zaostankov in skrajševanja časa reševanja zadev, iz obravnavanih pobud na področju sodnih postopkov leta 2017, mogoče razbrati probleme, ki se na eni strani še vedno (čeprav manj kot v prejšnjih letih) nanašajo na dolgotrajnost nekaterih sodnih postopkov (zlasti izvršilnih), na drugi pa na kakovost sojenja. Ob tem obstaja bojazen, da bodo nove pristojnosti in obremenitve, na primer tiste, ki so jih sodišča dobila zaradi Družinskega zakonika (ob sistemskih težavah kot je pomanjkanje sodnih izvedencev na določenih področjih) ta problem še povečala. 

Natisni: