Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neumestna vprašanja kandidatom za voznika ob zdravstvenih pregledih zaradi neusklajenega pravilnika

Pobudnik se nam je pritožil zaradi ravnanja zdravnice, ki mu je ob zdravniškem pregledu za voznika postavljala vprašanja, ki po njegovem mnenju posegajo v zasebnost in ne morejo biti povezana z ugotavljanjem sposobnosti za vožnjo motornih vozil.

Po proučitvi pobude in dokumentacije, ki nam jo je posredoval, smo ugotovili, da sta Pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil in traktorjev ter o izdajanju zdravniških spričeval (Uradni list SRS, št. 12/84) in na tej podlagi izdan obrazec DZS št. 8,310 zastarela in v neskladju z namenom zdravstvenih pregledov, ki jih določa 161. člen Zakona o varnosti cestnega prometa. Ta zakon določa, da se na zdravstvenih pregledih ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno telesno ali duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila. V prehodnih določbah tega zakona je določeno, da se dosedanji izvršilni predpisi, vključno z omenjenim pravilnikom, smiselno uporabljajo do izdaje ustreznih novih predpisov, če niso v nasprotju z zakonom.

Zastareli podzakonski predpisi in obrazci omogočajo široka pooblastila pristojnim zdravnikom pri ugotavljanju telesnih in duševnih zmožnosti za vožnjo motornih vozil. Nismo strokovno usposobljeni, da bi lahko ocenili, katera vprašanja so za ta namen še ustrezna za doseganje zakonskega cilja, vendar menimo, da to prav gotovo niso vprašanja o poklicu, zaposlitvi, stanovanjskih in družinskih razmerah, vojaške obveznosti in še nekatera. Zato smo ministru za zdravje predlagali, da čimprej sprejme nov pravilnik in na tej podlagi predpiše nove obrazce. Pri tem smo ministru posredovali naše mnenje, da je treba v predpisih opredeliti podlago le za tista vprašanja, ki so neposredno povezana z ugotavljanjem telesnih in duševnih zmožnosti kandidatov za voznike in voznikov. Predlagali smo tudi, naj primerjalno ugotovi, kako to vprašanje rešujejo v drugih državah, zlasti v državah Evropske unije.

Ministrstvo za zdravje nam je odgovorilo, da posebna delovna skupina pripravlja vse podzakonske akte, ki jih mora na podlagi ZVCP izdati minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. Med temi akti sta tudi predpisa, ki bosta določila zdravstvene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil in vozniki inštruktorji, ter način in postopek izdajanja zdravstvenih spričeval za voznike motornih vozil, kot določa 163. člen ZVCP. Tudi obrazec, ki se bo izpolnjeval ob zdravstvenem pregledu, bo spremenjen, skrajšan ter prilagojen zahtevi, da se od kandidatov za voznike in od voznikov motornih vozil pridobijo le tisti podatki, ki so povezani z ugotavljanjem njihovih telesnih in duševnih zmožnosti za vožnjo. 1.7-4/01

Natisni: