Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Študijski obisk iz Palestine o pritožbenih poteh v Sloveniji

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je na prošnjo TAIEX programa Evropske komisije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ) med 29. 5. 2019 in 31. 5. 2019 organiziral študijski obisk predstavnikov palestinskega Sveta ministrov in njihovega MNZ ter predstavil dobre prakse in metodologije na področju pritožbenih postopkov v Sloveniji.


Udeleženci obiska so bili Rudayna Baniowda iz Direktorata za pritožbe in človekove pravice palestinskega ministrstva za notranje zadeve, Kamel Darabuzidan, generalni direktor Direktorata za pritožbe Sveta ministrov v Palestini in iz tega direktorata tudi Ayman Fawadleh.

Spoznali so organiziranost in delovna področja MNZ oziroma Policije, ki je samostojen organ v okviru tega ministrstva. Pri tem so se podrobneje seznanili z nadzori in usmeritvami MNZ na vseh področjih policijskega dela, ki so temeljnega pomena za uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil. Prav tako tudi s pritožbenim postopkom, s katerim se lahko po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Predstavniki Varuha pa so udeležencem študijskega obiska predstavili inštitucijo Varuha, ki je samostojen in od drugih državnih institucij neodvisen organ. Bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Pri tem so udeleženci spoznali način obravnave posamičnih pobud (zlasti tistih, ki se nanašajo na policijske postopke) in tudi delovanje Varuha v vlogi državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Udeleženci so se seznanili tudi delom Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek), ki deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Pristojen je za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe policije, vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku, uradne osebe s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini, uradne osebe Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo ter uradne osebe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Namen ustanovitve (nekdanjega Specializiranega oddelka in sedanjega) Posebnega oddelka je zagotoviti neodvisno, nepristransko, pravočasno, pregledno, temeljito in učinkovito preiskovanje teh kaznivih dejanj. Omenjeno je v skladu z dolžnostjo države, da sistemsko prepreči, preiskuje in kaznuje posege v prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Udeleženci študijskega obiska so v okviru tridnevnega obiska spoznali tudi delovanje nekaterih nevladnih organizacij v Sloveniji in tudi Komisije za preprečevanje korupcije. Pridobljene informacije o pravnem sistemu, zakonskem okviru in vrstah nadzora na policijo in drugimi represivnimi organi, zlasti pa praktične izkušnje organov iz Sloveniji, s katerimi so se srečali, jim bodo lahko koristile pri delu in drugih aktivnostih.

Natisni: