Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Svet Evrope o razvoju in krepitvi učinkovitih, pluralnih in neodvisnih nacionalnih institucij za ČP

Varuh pozdravlja, da je Svet Evrope 31. marca 2021 sprejel Priporočilo CM/Rec(2021)1 Odbora ministrov državam članicam o razvoju in krepitvi učinkovitih, pluralnih in neodvisnih nacionalnih institucij za človekove pravice.

Priporočilo priznava vlogo nacionalnih institucij za človekove pravice (v nadaljevanju: nacionalne institucije) kot stebrov pravne države, človekovih pravic in demokracije v Evropi. Cilj priporočila je zagotoviti, da države članice Sveta Evrope ustanovijo, vzdržujejo in krepijo neodvisne nacionalne institucije v skladu s Pariškimi načeli ter zagotovijo ugodno okolje za njihovo delovanje ter sodelujejo z njimi. Priporočilo izpostavlja temeljna načela za delovanje nacionalnih institucij in države članice spodbuja, da v zakonodaji in praksi zagotovijo tudi ustrezen dostop do informacij in oblikovalcev politik, njihovo vključevanje v vse faze priprave zakonodaje in politik s posledicami za človekove pravice, uresničevanje priporočil nacionalnih institucij, pripravo pravočasnih in obrazloženih odgovorov na poizvedbe nacionalne institucije s strani nosilcev oblasti in da jih zaščitijo pred grožnjami in ustrahovanjem ter spoštujejo zaupne informacije, ki jih zbirajo te institucije.

Priporočilo poudarja velik potencial in vpliv nacionalnih institucij za spodbujanje in zaščito človekovih pravic v Evropi, zlasti za učinkovito izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah, vključno s posredovanjem tretjih strank pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in komunikacijami v zvezi z nadzorom izvrševanja sodb. V skladu s tem priporočilo tudi spodbuja države članice Sveta Evrope, naj preučijo načine za razvoj močnejše vloge in smiselnega sodelovanja nacionalnih institucij in Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) v Svetu Evrope.

Od sprejetja prejšnjega priporočila Odbora ministrov o nacionalnih institucijah iz leta 1997 se je sicer število mednarodno akreditiranih nacionalnih institucij v državah članicah Sveta Evrope znatno povečalo: do danes ima 30 nacionalnih institucij statusov A in 9 status B. Ob tem smo nacionalne institucije za človekove pravice prisotne v 37 od 47 držav članic Sveta Evrope. Tudi Varuh, ki je slovenska nacionalna institucija za človekove pravice je januarja letos pridobil status A, kar pomeni, da izpolnjuje mednarodne standarde delovanje tovrstnih institucij.

Več o pomenu Priporočila CM/Rec(2021)1 Odbora ministrov Sveta Evrope si lahko preberete na spletni strani ENNHRI.
Natisni: