Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ustavno sodišče odločilo v primeru nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevami Državnega sveta, Varuha človekovih pravic RS in Okrožnega sodišča ter na pobudo večjega števila pobudnikov, z odločbo št. U-I-295/13  z dne 19. 10. 2016 odločilo:

  • da je bil 350.a člen Zakona o bančništvu v neskladju z Ustavo (1. točka izreka);
  • da je 265. člen Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank v neskladju z Ustavo (2. točka izreka);
  • da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank odpraviti v šestih mesecih po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (3. točka izreka);
  • da se do odprave protiustavnosti prekinejo postopki sodnega varstva na podlagi prvega odstavka 350.a člena Zakona o bančništvu ter da začne teči zastaranje odškodninskih terjatev iz prvega odstavka 350.a člena Zakona o bančništvu šest mesecev po uveljavitvi zakona, s katerim se Državni zbor odzove na ugotovljeno protiustavnost (4. n 5. točka izreka);
  • da členi 253, 253a, 253b, 261a, 261b, 261c, 261d in 261e, drugi odstavek 262.b člena, členi 346, 347 in 350 Zakona o bančništvu in 41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu niso bili v neskladju z Ustavo (6. in 7. točka izreka).


Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno v sestavi petih sodnikov in sodnic. Sodnici dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Etelka Korpič Horvat sta bili pri odločanju v zadevi izločeni.

 

Zahteva Varuha za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1L (Ur. l. RS št. 96/2013) - 0.4-241/2013; vložena 16.12.2013

Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-295/13-260

Tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča RS v zvezi z odločitvijo

 

Natisni: