Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odklonitev vpogleda v upravni spis zaradi varovanja osebnih podatkov

Pobudnico, uživalko družinske pokojnine po pokojnem možu, je območni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Mariboru obvestil, da po umrlem zavarovancu (dve leti in pol po smrti zavarovanca) uveljavlja pravico do družinske pokojnine tudi pokojnikov sin, ki ni živel v skupnosti z očetom, niti ni nikoli vedela zanj; pobudnica je bila obveščena, da predlagatelj izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do družinske pokojnine. Na različne načine je želela pridobiti podatke o predlagatelju oziroma o tem, da je njen pokojni mož njegov oče. Teh podatkov ji niso posredovali na pristojni upravni enoti, prav tako pa ji zavod ni dovolil vpogleda v tisti del spisa na zavodu, ki se je nanašal na osebne podatke drugega upravičenca do družinske pokojnine. Zavod pobudnici tudi ni vročil nove odločbe o pravici do družinske pokojnine, niti ji ni vročil odločbe, ki jo je zavod izdal drugemu upravičencu do družinske pokojnine.

Nobenih pravnih podlag za opisano ravnanje zavoda nam ni uspelo najti. Predlagateljev zahtevek za priznanje družinske pokojnine je bil obravnavan v upravnem postopku, torej bi morala biti tudi pobudnici vročena nova odločba o delitvi družinske pokojnine (vdovske in družinske). Tako pa je zavod odločbo o pravici do družinske pokojnine posredoval novemu upravičencu, pobudnico pa le z dopisom pozval, naj sporoči, ali želi ponovno uveljaviti invalidsko pokojnino, ki jo je prejemala pred družinsko pokojnino. Ker se pobudnica ni odzvala na navedeno sporočilo zavoda, ji je bila še naprej izplačana družinska pokojnina, seveda v višini polovice prejšnjega zneska.

Posebej pa ni bilo podlag za zavrnitev vpogleda v "svoj pokojninski spis", ki ga je pobudnica zahtevala. Zakon o splošnem upravnem postopku v 82. členu ureja pregled spisov; navedeno določilo strankam omogoča vpogled v spise zadev. Pobudnica te pravice ni mogla uveljaviti.

Glede nevročitve odločbe je bila naša poizvedba na zavod uspešna, saj so pobudnici končno izdali novo odločbo o družinski pokojnini (odločba je datirana s 15.01.2001, pobudnici pa je bila vročena 13.04.2001. Ker je bilo o delitvi družinske pokojnine za novega upravičenca odločeno že od 1.10.2001 in čeprav zavod navaja, da je šlo za pomoto, je varuh tako ravnanje zavoda kritiziral.

Glede pravice do vpogleda v spis pobudnice pa je območni zavod kljub intervenciji varuha vztrajal, da pobudnici ne dovoli vpogleda v celoten pokojninski spis, ki se je nanašal na družinsko pokojnino, in sicer zato, ker so v spisu podatki novega družinskega člana; ker so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ji torej niso dovolili vpogleda v celoten spis.

Tako stališče zavoda po našem mnenju ni bilo pravilno, mnenje pa je temeljilo na prepričanju, da pobudnica v postopku delitve družinske pokojnine na več družinskih članov izpolnjuje vse pogoje (ima pravni interes), da se ji dovoli vpogled v celoten spis, ki se nanaša na to družinsko pokojnino. Torej tudi na vse podatke, ki se nanašajo na novega upravičenca do družinske pokojnine.

Mnenje smo posredovali na direkcijo zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; ta je območni enoti naložila, da pobudnici omogoči vpogled v celoten spis, ki se je nanašal na pravico do družinske pokojnine. Vpogled je bil tudi dejansko opravljen. 1.7-1/01

Natisni: