Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uveljavljanje pravice do nadomestila za invalidnost po ZDVDTP za nazaj

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v letu 2020 zavzel stališče, da kot nesprejemljivo in brez pravne podlage šteje prakso centrov za socialno delo, ki posameznikom, ki so izpolnjevali pogoje za priznavanje statusa invalida po ZDVDTP, kategorično niso priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se le-ti šolali. Dne 24. 2. 2021 smo bili seznanjeni s stani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bo pristojno ministrstvo skladno s sklepom Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti z dne 17. 2. 2021 (9. nujna seja) pripravilo zakonsko podlago za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost za tiste osebe, ki po ZDVDTP niso pridobile pravice do nadomestila, so pa ob polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, če so se redno šolale, izpolnjevale pogoje za pridobitev tega nadomestila.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v letu 2020 zavzel stališče, da kot nesprejemljivo in brez pravne podlage šteje prakso centrov za socialno delo, ki posameznikom, ki so izpolnjevali pogoje za priznavanje statusa invalida po ZDVDTP. Kot dopustno pa smo šteli stališče centrov za socialno delo, ki statusa niso priznavali statusa invalida tistim osebam, ki so bile vključene v redno izobraževanje in usposabljanje za delo, ker naj bi se v tem primeru usposabljale za samostojno življenje in delo.

V okviru dodatne obravnave omenjene problematike smo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) naslovili poizvedbo, ali je o zgoraj navedenem stališču Varuha ministrstvo že obvestilo centre za socialno delo ter prosili za pojasnilo,  ali so morebiti tudi sami sprejeli kakršnekoli ukrepe za rešitev nastale situacije oziroma ali to nameravajo storiti.

Dne 24. 2. 2021 smo bili seznanjeni s stani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bo pristojno ministrstvo skladno s sklepom Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti z dne 17. 2. 2021 (9. nujna seja) pripravilo zakonsko podlago za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost za tiste osebe, ki po ZDVDTP niso pridobile pravice do nadomestila, so pa ob polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, če so se redno šolale, izpolnjevale pogoje za pridobitev tega nadomestila.

Varuh je o navedenem dopisu ministrstva obvestil več pobudnikov, ki so se v zvezi z navedeno problematiko obrnili na nas. Pri tem pa smo jih opozorili, da več postopkovnih vprašanj v zvezi z uveljavljanjem in dokazovanjem pravice do nadomestila za invalidnost za nazaj še ni dorečenih (npr. pri katerem organu bo posameznik nadomestilo za invalidnost za nazaj lahko uveljavljal, kako bo dokazoval, da je v relevantnem obdobju izpolnjeval pogoje za nadomestilo za invalidnost po ZDVDTP, za zdaj še ni jasno oziroma znano ipd.)

Ob tej priložnosti gre še enkrat poudariti, da se mnenje Varuha ni nanašalo le na dijake in študente v rednem šolstvu, ampak predvsem na polnoletne posameznike v posebnih programih vzgoje in izobraževanja s statusom učenca. 9.5-17/2020

Natisni: