Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ugotovitve FRA na področju pravic delavcev potrjujejo ugotovitve Varuha

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je v torek, 2. 6. 2015, objavila poročilo, ki govori o oblikah hudega izkoriščanja delavcev, ki se gibljejo znotraj Evropske unije, ali so vanjo vstopili z namenom iskanja dela. Poročilo FRA je prvo takšno celovito poročilo, ki obravnava vse oblike kaznivih dejanj izkoriščanja delovne sile v EU. Njihove ugotovitve kažejo, da je izkoriščanje delovne sile precejšnje v številnih gospodarskih panogah, zlasti v kmetijstvu, gradbeništvu, hotelirstvu in gostinstvu, pri delu v gospodinjstvu ter v proizvodnji, pri čemer so storilci kaznivih dejanj izpostavljeni majhnemu tveganju kazenskega pregona ali plačila odškodnine žrtvam. Takšne razmere ne škodijo samo žrtvam, temveč širše ogrožajo tudi delovne standarde, je FRA zapisala v sporočilu za javnost.

Podobno ugotavlja tudi Varuh človekovih pravic RS (Varuh), pri čemer poudarja, da so visoka stopnja brezposelnosti, pretirano negotove oblike zaposlitve, neplačilo plač in prispevkov za socialno varnost, prenizke plače, neustrezni delovni pogoji, odnos lastnikov in posameznih delodajalcev do delavcev vseh starosti in prekarnih delavcev, tisti dejavniki, ki kažejo na sistemsko neurejenost tega področja in nesprejemljivo kršenje temeljnih človekovih pravic. V takšnih razmerah ni možno pričakovati napredka in gospodarskega razvoja. Varuh poziva k vzpostavitvi zakonodajnih in drugih ukrepov, ki bodo preprečevali kršitve pravic delavcev in obenem zagotavljali pravice do svobodne gospodarske pobude.

Varuh že leta  ugotavlja, da se tujim in domačim delavcem kršijo zlasti pravice do plačila za opravljeno delo in plačila vseh prispevkov, zdravih in človeka vrednih pogojev dela, do dostojanstva in družinskega življenja. Nekateri tujci delajo na črno in njihova brezpravnost je v teh primerih še večja, kajti niso zdravstveno zavarovani in varstvo vseh drugih pravic je oteženo, saj so brez ustrezne prijave delavci tako rekoč nevidni.

FRA je v poročilu navedla naslednje predloge za izboljšanje stanja, ki pa so smiselno enaki že leta ponavljanim priporočilom Varuha.

 • FRA: Države članice EU morajo zagotoviti celovit in učinkovit sistem inšpekcij na delovnem mestu, za katerega bo na voljo dovolj virov.
  VARUH: Nujno je treba kadrovsko okrepiti Inšpektorat RS za delo, kar bo zagotovo pomenilo korak na poti k učinkovitemu zagotavljanju delavskih pravic.

 • FRA: Vzpostaviti je treba tesno sodelovanje med policijo, državnimi tožilci in nadzornimi organi, kot so delovni inšpektorati, službe za pomoč in združenja delodajalcev, tudi v mednarodnem okviru, da bi se izboljšala učinkovitost preiskovanja primerov hudih oblik izkoriščanja delovne sile.
  VARUH: Postopki pri vseh nadzornih mehanizmih (organi odkrivanja, pregona, sojenja, Inšpektorat za delo, Finančna uprava RS in ostali) morajo biti učinkoviti, potekati hitro in se končati v razumnih rokih.

 • FRA: Okrepiti je treba dostop žrtev do pravnega varstva, na primer z več prizadevanji za ozaveščanje žrtev o pravicah, ki jih imajo, že pred prihodom in po prihodu v državo EU, kjer delajo.
  VARUH: Odprtost in preglednost poslovanja, javna objava predlogov, mnenj in aktualnih primerov Varuha, organiziranje strokovnih srečanj in posvetov so ustaljena praksa dela Varuha, ki ima namen ozaveščanja javnosti ter spodbujanja različnih javnosti k družbeno odgovornemu ravnanju.

 • FRA: Nacionalni organi morajo vzpostaviti zaupanje ter zagotoviti varnost, zaščito in varstvo, da bi izkoriščane delavce spodbudili k poročanju o svojih izkušnjah delovni inšpektorati in policija pa bi morali tesneje sodelovati in zagotoviti, da se ugotovijo primeri hudih oblik izkoriščanja delovne sile, kjer koli se pojavijo.
  VARUH: Treba je odpraviti stanje, kjer si zaposleni v strahu pred izgubo zaposlitve ne upajo spregovoriti o kršitvah pravic in kršiteljev javno naznaniti.

 • FRA poziva zasebna podjetja in nacionalne organe, naj prenehajo podpirati izkoriščanje delovne sile s sklepanjem pogodbenih del ali oddajanjem del v podizvajanje podjetjem, ki so vključena v izkoriščanje delavcev.
  VARUH: Nepoštene prakse je treba obsojati in kršitelje kaznovati. Najpomembnejše sporočilo je, da se kršitve preprosto ne splačajo.

 • FRA še priporoča, da morajo biti potrošniki obveščeni o tem, da je bil izdelek ustvarjen ali da je bila storitev ponujena na podlagi hudega izkoriščanja delovne sile, na primer prek sistema certificiranja izdelkov ali zaščite izdelkov z blagovno znamko v podjetjih, ki spoštujejo pravice delavcev.
  VARUH se priporočilu pridružuje.


Da je stanje kritično in da so nujno potrebne spremembe, Varuh opozarja že več let, v svojih letnih poročilih navaja tudi konkretna priporočila in predloge za izboljšanje stanja. V letnem poročilu za leto 2014:

 • od vlade terja takojšnje sprejetje ukrepov, ki bodo zagotovili pregleden, učinkovit in hiter sistem nadzora nad plačevanjem plač, tako v neto zneskih plače kot vseh odtegljajev.
 • znova predlaga vladi, naj zagotovi, da bodo postopki pri vseh nadzornih institucijah (inšpektorati, sodišča in drugi) potekali v razumnih rokih in te institucije kadrovsko okrepi, kjer je to potrebno, s prerazporeditvijo javnih uslužbencev.
 • predlaga vladi, naj razmisli o okrepitvi pristojnosti Inšpekcijskega sveta.
 • znova predlaga Ministrstvu za pravosodje, naj pripravi takšne spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi nesolventnosti in prisilnem prenehanju, da se bodo kot prednostne terjatve štela tudi neplačila za opravljeno delo, ki ga posameznik mora opraviti, preden poda izredno odpoved delovnega razmerja

Varuh zahteva tudi ureditev veriženja podjetij, ki ga dopušča Zakon o gospodarskih družbah. Upamo, da bo novela ZGD-1, ki je v postopku sprejemanja, prinesla ustrezne rešitve tega problema.

Varuh od države skratka terja, da ustvari pogoje za uresničevanje pravice do svobodne izbire dela in vseh pravic, ki izhajajo iz Ustave RS, zakonov, Evropske socialne listine in drugih zavezujočih mednarodnih dokumentov.


Natisni: