Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega akta Zdravniške zbornice Slovenije, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na podlagi šeste alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 5. člena pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur. l. RS, št. 56/94 - v nadaljnjem besedilu pravilnik).

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št 9/92, 37/95 in 8/96 - v nadaljnjem besedilu ZZDej) določa, da zdravniška zbornica opravlja strokovni nadzor s svetovanjem kot javno pooblastilo. Pri tem ZZDej ločuje strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga zdravniška zbornica izvaja v skladu s posebnim programom (prvi odstavek 78. člena ZZDej) ter strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravi na podlagi predloga zavarovane osebe, delodajalca, zdravstvenega delavca oziroma zavoda ali na drug predlog (drugi odstavek 78. člena ZZDej).

Kljub opisanemu ločevanju pa ZZDej ne dela razlike pri financiranju strokovnega nadzora s svetovanjem. Tako vsebuje 86. člen ZZDej splošno pravilo, da se naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, financirajo iz sredstev republiškega proračuna. Prvi odstavek 82. člena ZZDej pa ima še posebno določilo glede financiranja strokovnega nadzora, prav tako v breme republiškega proračuna.

V naprotju z 86. členom in prvim odstavkom 82. člena ZZDej pa pravilnik ločuje financiranje strokovnega nadzora s svetovanjem glede na to, ali gre za strokovni nadzor na podlagi letnega programa (2. člen pravilnika) ali pa na podlagi zahteve občana oziroma druge upravičene osebe (5. člen pravilnika). Pravilnik v drugem odstavku 2. člena določa, da se strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga zdravniška zbornica izvaja na podlagi letnega programa, financira iz sredstev državnega proračuna. Četrti odstavek 5. člena pravilnika pa določa, da nadzor, ki ni vključen v letni program, financira naročnik. To v povezavi s tretjim odstavkom 5. člena pravilnika pomeni, da izredni strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga zdravniška zbornica izvede mimo rednega letnega programa, plača tisti, ki ga zahteva.

Varuh ocenjuje, da je četrti odstavek 5. člena pravilnika v neskladju s 86. členom in prvim odstavkom 82. člena ZZDej. Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakoni, ker pa pravilnik ni v skladu z zakonom, je tudi v neskladju z ustavo.

Varuh zato predlaga, da ustavno sodišče odloči o ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 5. člena pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem ter ga razveljavi.

Natisni: