Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja delovno z glavno inšpektorico za javni sektor

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s svojimi sodelavkami in sodelavci 17. 9. 2016 sestala z glavno inšpektorico za javni sektor Lidijo Apohal Vučkovič ter njenima sodelavcema, vodjo upravne inšpekcije mag. Robertom Lainščkom ter vodjo inšpekcije za sistem javnih uslužbencev Dušo Pokeržnik. Pogovoru so prisostvovali tudi namestniki varuhinje, mag. Kornelija Marzel, Tone Dolčič in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalke Varuha, Neva Šturm, Lan Vošnjak in Sabina Dolič.

 

V pogovoru so obravnavali problematiko pravočasnosti in kakovosti vodenja postopkov na centrih za socialno delo, dolgotrajnosti pritožbenih postopkov in postopkov odločanja (npr. o vlogah za odpis vračila državne štipendije), neodzivnosti Ministrstva za okolje in prostor, odločanja ZZZS o bolniški odsotnosti - za nazaj, dolgotrajnosti inšpekcijskega nadzora in dela gradbene inšpekcije, problematiko nadzorstvene funkcije ministrstev, plačila stroškov neustreznih izvedenskih mnenj v denacionalizacijskih postopkih in ustreznosti sedanjih odločb za pogojni odpust. Obravnavali so tudi nekatere konkretne primere, tudi s področja inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.

 

Varuhinja in namestnik Dolčič sta predstavila ugotovljene pomanjkljive obrazložitve odločb centrov za socialno delo (CSD) in povedala, da so te prevečkrat »tipske« in nerazumljive. Iz njih je včasih težko ali celo nemogoče razbrati ugotovljeno dejansko stanje ter utemeljitev odločitve. Glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučkovič je dejala, da so opravili veliko nadzorov in prišli do sorodnih ugotovitev. Odločili so se, da bodo pomagali pri dvigu kakovosti njihovega dela, tudi s predstavitvijo ugotovitev na seminarjih za zaposlene na področju socialnega dela. Vsekakor bo treba tudi dopolniti informacijski sistem za odločanje o pravicah iz javnih sredstev.

 

Inšpektorati in inšpekcije imajo svoje strateške usmeritve in prioritete, ki jih obravnavajo pristojna ministrstva in vlada. Letno obravnavajo tudi poročila o stopnji njihovega uresničevanja. Vendar Varuh ugotavlja še vedno prisoten problem dolgotrajnosti postopkov na inšpektoratih. Posebej pa je Varuh opozoril, da je vzpostavljeni prioritetni sistem gradbene inšpekcije za razvrščanje prijav, inšpekcijskih postopkov in izvršilnih postopkov glede na pomembnost kršitve in določanje stopnje pomembnosti, vprašljivo učinkovit, saj pušča odprta vrata netransparentnosti in arbitrarnosti odločanja. Način obravnave bi po mnenju Varuha moral zadostiti načelom objektivnosti, javnosti in preglednosti dela inšpekcije in moral bi biti vnaprej določno opredeljen v predpisu in tudi javno objavljen.

 

Pri Varuhu ugotavljamo, da se nadzorstvena vloga ministrstev nad delom, zlasti nad postopki inšpektoratov, ne izvaja dovolj dobro. Inšpektorica je menila, da Inšpektorat za javni sektor ni pristojen za urejanje problemov prioritet, kajti sistem sprejemanja prioritet je vzpostavljen in dovolj pregleden, inšpektorji pa so samostojni pri svojem vsebinskem delu.

 

Nedopustni so še vedno veliki zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih sredstev, kar krha zaupanje ljudi v pravno in socialno državo. Varuh je več let Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarjal in zahteval pojasnila ter zlasti vztrajal pri sprejemu ukrepov za zmanjšanje zaostankov. Varuh ni zadovoljen zgolj s pojasnili ministrstva, temveč pričakuje tudi ustreznejši odziv pristojnih državnih organov, tudi Inšpektorata za javni sektor, kajti ocenjuje, da ministrstvo z zamudami krši pravico enakega varstva, ki jo zagotavlja Ustave RS in krši načelo pravne in socialne države ter načelo dobrega upravljanja.

Natisni: