Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel na 34. strokovnem posvetu delavcev – Žužkovih dnevih

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v petek, 7. 10. 2016, v hotelu Central v Ljubljani udeležila 34. strokovnega posveta delavcev – Žužkovih dnevov, ki jih je organiziral Sindikat obrti in podjetništva Slovenije. Letošnji dnevi so bili izvedeni v okviru projekta Skupaj – gradniki zdravja. S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive. Osrednji temi posveta sta bili zdravo delovno okolje ter poklicne bolezni.

Namestnica varuhinje je na posvetu sodelovala s predavanjem Dostojanstvo na delu kot temeljna človekova pravica. Poudarila je pomen dostojanstva kot univerzalne vrednote, temeljne in izhodiščne človekove pravice, ki je osnova za priznanje vseh ostalih človekovih pravic. Določila o dostojanstvu in spoštljivosti vsebujejo predvsem Ustava v 34. členu  in Zakon o delovnih razmerjih, prav tako pa tudi mednarodni akti s področja človekovih pravic (Listina EU o temeljnih pravicah, Evropska socialna listina, akti Mednarodne organizacije dela in drugi). Nespoštovanje pravice do dostojanstva pomeni kršitve navedenih dokumentov.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v zadnjem letu na področju delovnopravnih zadev obravnaval 248 zadev, kar predstavlja skoraj 8 odstotkov vseh obravnavanih zadev. Stopnja utemeljenosti je znašala okoli 15 odstotkov. Ključna vprašanja, s katerimi se je Varuh ukvarjal v preteklem letu, so bila naslednja: neplačilo plač in prispevkov za socialno, veriženje podjetij, zaposlovanje v prekarnih oblikah dela, trpinčenje, šikaniranje, mobbing in druge oblike nasilja na delovnem mstu, izvajanje inšpekcijskega nadzora, napotitev na delo v tujino ter problematika tujih delavcev migrantov.

Namestnica je poudarila, da stanje na področju delovnih razmerij ni spodbudno, izboljšave in napredek na ključnih področjih se odvijajo prepočasi, na nekaterih področjih, kot sta plačevanje plač in prispevkov za socialno varnost, tega sploh ni.
Negotove oblike dela stisko ljudi še povečujejo. Čim večja je negotovost, hujše so posledice za ljudi, za njihovo telesno in duševno zdravje. Vse to vpliva na dostojanstvo zaposlenih in njihovih družin, kjer so posebej ogroženi otroci, na učinkovitost dela ter gospodarski razvoj družbe kot celote.

Hiter odziv vseh nadzornih institucij, obsojanje nepoštenih praks in kršiteljev ter takšni ukrepi države, ki bodo pri delavcih krepili občutek vrednosti in zavedanja , da je vsako pošteno delo častno in dostojanstveno so priporočila, ki jih Varuh za izboljšanje stanja naslavlja na odgovorne v državi.

Natisni: