Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Spodbudno o predvidenih spremembah in dopolnitvah Usmeritev za delo z osebami z demenco

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v četrtek, 16. 11. 2017, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) udeležila razširjene seje delovne skupine za demenco.

Že pred nekaj leti so bile za področje institucionalnega varstva starejših s strani MDDSZ sprejete Usmeritve za delo z osebami z demenco. Namen usmeritev je pomoč domovom za starejše pri zagotavljanju primerljive obravnave oseb z demenco. MDDSZ ugotavlja, da se z razvojem konceptov dela z osebami z demenco ter spremljanjem vprašanj in dilem domov za starejše pri izvajanju oskrbe ter na podlagi ugotovitev Varuha človekovih pravic RS in Socialne inšpekcije, vsakih nekaj let pojavi potreba po dopolnitvi usmeritev.

Pred časom je omenjeno ministrstvo tako oblikovalo delovno skupino, ki je pregledala najpogostejša vprašanja, ugotovitve in priporočila na tem področju (zlasti tista, ki jih podaja Varuh v vlogi državnega preventivnega mehanizma) ter pripravila predloge in priloge k usmeritvam. Te so bile predstavljene na sestanku 16. 11. 2017 članom razširjene delovne skupine za demenco. O predvidenih rešitvah se je razvila tudi koristna izmenjava stališč in pogledov ter razprava, ki je izpostavila posamezne primere pomanjkljivosti in predvsem dobrih praks.

Ob tem Varuh z zadovoljstvom ugotavlja, da predvidene spremembe in dopolnitve usmeritev sledijo njegovim priporočilom oziroma priporočilom državnega preventivnega mehanizma, vsebovanim v poročilih o obiskih posameznih domov za starejše. Gre zlasti za vprašanja omejevanja svobode gibanja izven varovanih oddelkov, sprejemu na varovani oddelek, uporabi posebnih in drugih varovalnih ukrepov, uporabi »terapije po potrebi« in druge problematike, povezane predvsem z izvajanjem Zakona o duševnem zdravju. V dogovoru s Skupnostjo socialnih zavodov ministrstvo načrtuje, da bo predloge za dopolnitev predstavilo tudi na srečanju direktorjev domov za starejše, bolj podrobno pa zaposlenim na izobraževanjih in strokovnih srečanjih.

Natisni: