Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Skrb za starejše s konceptom kakovostnih odnosov in vključenosti v lokalno okolje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci Varuha so se v ponedeljek, 19. 3. 2018, seznanili s projektom Grozd majhnih domov - središč za kakovostno sožitje. Predstavili so jim ga vodja projekta Seniorprojekt Franc Imperl, Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ter župani petih občin, Železniki, Pivka, Loška dolina, Komenda in Žiri, združenih v konzorcij.

Poudarili so osnovni koncept projekta, ki temelji na predpostavki, da nas kakovostni odnosi ohranjajo srečne in zdrave, kar je v 60. letih prejšnjega stoletja potrdila raziskava iz Harvarda in še naprej potrjujejo tudi številne ugotovitve nevroznanosti, kar je uvodoma povedal Franc Imperl.

Dodal je, da so pri analizi stanja med slovenskimi domovi za starejše ugotavljali, da so procesi v organizacijah prilagojeni ustanovi in ne uporabniku, da vlada tendenca rutiniranja procesov in želja po minimiziranju stroškov. »Izvajamo storitve in ne negujemo odnosov,« je poudaril.

Zato so zasnovali projekt majhnih domov za starejše (50 do 70 ljudi), ki bi omogočali starejšim, da ostanejo vključeni v lokalno okolje, da aktivno po svojih močeh prispevajo vanj, odločajo o tem, kaj želijo, saj  je skrb zanje prilagojena njihovim osebnim potrebam, programi in aktivnosti v domovih pa  temeljijo  predvsem na kvalitetnih odnosih.

Jože Ramovš je poudaril, da je bila v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja gerontologija v Sloveniji v samem svetovnem vrhu, da pa je razvoj po osamosvojitvi zamrl in je nujno potreben pospeška, saj se družba stara, koncepti skrbi za starejše pa so zastareli. Poudaril je, da sicer obstajajo posamezne pobude in aktivnosti na spreminjanju konceptov skrbi za starejše in razvoju gerontologije, da pa vprašanje ni urejeno sistemsko na državni ravni.

Župani občin Anton Luznar, Robert Smerdelj, Janez Komidar, Slavko Poglajen in Janez Žakelj so predstavili svoje razloge za vključitev v projekt in izzive, s katerimi se srečujejo pri skrbi za starejše v svojih občinah.

Skrbi jih, ker Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še ni zaključilo analize ponudb, ki so prispele na razpis, po njihovem mnenju postavljen v neugoden časovni okvir lanskega poletja. Župan Loške doline je ocenil odhajanje naših starejših v oskrbo na Hrvaško kot nedopustno. Koncept projekta, ki poudarja vpetost starejših v domače okolje, se županom zdi nekaj, k čemur mora stremeti država.

»Ko gredo vnuki iz šole, se lahko mimogrede ustavijo še pri babici ali dedku v domu,« so ilustrirali vpetost v lokalno okolje.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je predstavil izkušnje Državnega preventivnega mehanizma (DPM) na področju varstva starejših. Člani DPM-ja so se leta 2016 seznanili tudi s podobnim konceptom v sosednji Avstriji. Spomnil je, da si DPM sicer prizadeva za ureditev namestitev v posebne socialno-varstvene zavode, o čemer je Varuh  odgovorne opozoril že na različne načine, tudi s posebnim poročilom, pa odziva ni.

Direktorica strokovne službe Martina Ocepek je izpostavila, da se pri Varuhu problematike starajoče družbe še kako zavedamo, zato smo prav letošnje leto na predlog varuhinje posvetili starejšim. Postali smo tudi demenci prijazna točka.

Govorili so še o skrbi za mlajše invalide v luči predstavljenega projekta, o kadrovskih normativih in o imenovanju ustreznih kadrov na vodstvene položaje s strani države, ki lahko vplivajo na koncepte skrbi za starejše. Predstavniki konzorcija ocenjujejo, da je lahko skrb za starejše po analogiji skrbi za otroke prepuščena lokalni skupnosti, saj ta vendar sofinancira stroške. Od države pričakujejo ustrezen razmislek in zakonodajo, ki ne bo vključevala 'reliktov preteklosti', ter jasno strategijo varstva starejših.

Varuh si bo prizadeval, da bo skrb za starejše v naši državi prioriteta vseh, ki so za to področje odgovorni in se bo tudi v bodoče sestajal z vsemi, ki zanje ponujajo dobre rešitve. S tem namenom je bilo v tem letu pri Varuhu izpeljanih že nekaj podobnih srečanj.

 

Sorodne objave:

Pogovor s predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Varuhinja s civilno družbo izčrpno o problematiki starejših


Natisni: