Natisni vsebino

a) pri delu psihiatričnih

a) Pri delu psihiatričnih bolnišnic in socialno varstvenih zavodov

* zavodi o neprostovoljnem pridržanju sodišč ne obveščajo vedno ali pa jih obveščajo zunaj zakonskega roka 48 ur.

* če je potrebno podaljšanje pridržanja (zunaj roka, ki ga je vprejšnjem sklepu o pridržanju določilo sodišče), mora zavod v roku 15oziroma 30 dni (odvisno od dolžine časa pridržanja, določenega ssklepom sodišča) pred iztekom roka za pridržanje vložiti predlog za podaljšanje pridržanja. Zavodi teh rokov vedno ne spoštujejo, kar ima lahko za posledico kršitev zakonskega roka pri izdaji novega sklepa o pridržanju.

* sodišču je treba poslati obvestilo o pridržanju le v primeru, ko je oseba pridržana na zaprtem oddelku brez njene privolitve.Nepravilno je ravnanje, da zavodi javljajo sodiščem tudi prostovoljnehopitalizacije, pa čeprav so te na zaprtem oddelku. Seveda pa je priugotavljanju prostovoljnosti treba natančno upoštevati določila 71.člena ZNP.

* neredko so obvestila o pridržanju, ki jih zavodi pošiljajo sodišču, pomanjkljiva in ne vsebujejo celotne obvezne vsebine,kot jo določa drugi odstavek 71. člena ZNP. Ker je treba pridržanjeprijaviti v roku, ki je določen v urah, bi morala biti na vsakemobvestilu o pridržanju zapisana tudi ura sprejema.

* prisilni (varstveni) ukrepi in omejitve zoper bolnike oziroma varovance so dopustni le, kadar je to nujno, za najkrajši čas ter pod nadzorom. Prav je, da se vsak tak poseg zabeleži v zdravniški dokumentaciji oziroma v osebnem spisu pridržane osebe.

* do zdravljenja proti ali vsaj mimo volje bolnika prihaja tudi na odprtih oddelkih,kjer sicer ni sodnega nadzora neprostovoljnega pridržanja. V primerih,ko ne gre za pridržanje na podlagi sodne odločbe, ko je bolnik torej vzavodu prostovoljno, je treba v kar največji meri spoštovati bolnikovopravico do odklonitve zdravljenja ter iskati njegovo provolitev(soglasje) za katerikoli zdravstveni poseg.

* splošni akti,kot sta na primer hišni red, v zdravstvenih zavodih pa tudi pravilnik ointernem strokovnem nadzoru, urejajo bivanje v zavodih, pa tudipodrobnejši način uresničevanja pravic. Zato morajo biti ti akti bolnikom in varovancem dostopni,da se lahko z njimi seznanijo. V njih je treba urediti tudi pritožbenepoti in disciplinski postopek ter določiti disciplinske kršitve insankcije.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt