Natisni vsebino

Seznam uporabljenih kratic

A. Predpisi


CZ
Carinski zakon
(Ur. list RS, št. 1/95, 28/95)

EKČP
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2 ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11

(Mednarodne pogodbe, št. 7/94, Ur. list RS, št 33/94)

KZ
Kazenski zakonik Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 63/94 popr.70/94)

SZ 
Stanovanjski zakon

(Ur. list RS-I, št. 18/91, 21/94, 23/96)

ZVOP
Zakon o varstvu osebnih podatkov

(Ur. list RS-I, št. 17/91, 13/93, 66/93)

ZUS
Zakon o upravnem sporu
(Ur. list RS, št. 50/97 popr. 65/97)

ZVDZ
Zakon o volitvah v državni zbor

(Ur. list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95)

ZVarCP
Zakon o varuhu človekovih pravic

(Ur. list RS, št. 71/93 popr. 15/94)

ZKP
Zakon o kazenskem postopku

(Ur. list RS, št. 63/94 popr. 70/94)

ZIKS
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

(Ur. list SRS, št. 17/78, 41/87, 8/90 in Ur. list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98)

ZPIZ
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96)

ZObr
Zakon o obrambi

(Ur. list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97)

ZNP
Zakon o nepravdnem postopku
(Ur. list SRS, št. 30/86 popr. 20/88)

ZSV
Zakon o socialnem varstvu

(Ur. list RS, št. 54/92 popr. 56/92, 13/93)

ZUP
Zakon o splošnem upravnem postopku

(Ur. list SFRJ, št. 47/86, 83/89, RS-I 17/91, 55/92)

ZZD
Zakon o zdravstveni dejavnosti

(Ur. list RS, št. 9/92, 37/95, 17/95, 8/96)

ZID
Zakon o inšpekciji dela

(Ur. list RS, št.38/94, 32/97)

ZPPSL
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

(Ur. list RS, št. 67/93, 45/94, 39/97)

ZZT
Zakon o zaposlovanju tujcev
(Ur. list RS, št. 33/92, 13/93)

ZDRS
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

(Ur. list RS-I, št. 1/91, 30/91, 38/92, 61/92, 13/94, 13/95, 29/95)

ZTuj
Zakon o tujcih

(Ur. list RS-I, št. 1/91, 17/91, 13/93, 29/95, 44/97)

ZDoh
Zakon o dohodnini

(Ur. list RS, št. 71/93, 7/95, 44/96)

ZDen
Zakon o denacionalizaciji

(Ur. list RS-I, št.27/9, 31/93)

ZPD
Zakon o prometnem davku
(Ur. list RS, št. 4/92, 16/96, 18/96, 3/98)

ZZZat
Zakon o začasnem zatočišču

(Ur. list RS, št. 20/97)

ZRPPN
Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin

(Ur. list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89)

ZPKri
Zakon o popravi krivic
(Ur. list RS, št. 59/96)

ZZVN
Zakon o žrtvah vojnega nasilja

(Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96)

ZVojI
Zakon o vojnih invalidih

(Ur. list RS, št. 63/95, 19/97)

ZS
Zakon o sodiščih
(Ur. list RS, št. 19/94, 45/95)

ZSS
Zakon o sodniški službi
(Ur. list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98)

ZPP
Zakon o pravdnem postopku

(Ur. list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87,57/89, 20/90, 27/90)

ZP
Zakon o prekrških

(Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 87/97)

ZST
Zakon o sodnih taksah

(Ur. list SRS, št. 1/90 in Ur. list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98)

ZGJS
Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. list RS, št. 32/93)

 
B. Državni in drugi organi


DZ - Državni zbor
 
MNZ - Ministrstvo za notranje zadeve
 
UNZ - Uprava za notranje zadeve
 
PDT - Prehodni dom za tujce
 
MP - Ministrstvo za pravosodje
 
MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 
MZ - Ministrstvo za zdravstvo
 
MO - Ministrstvo za obrambo
 
MŠŠ - Ministrstvo za šolstvo in šport
 
MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
MZZ - Ministrstvo za zunanje zadeve
 
MF - Ministrstvo za finance
 
SOVA - Slovenska obveščevalno varnostna agencija
 
DURS - Davčna uprava RS
 
RUJP - Republiška uprava za javne prihodke
 
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt