Natisni vsebino

Pobude v obravnavi

Letno poročilo 1997 - Statistika

Pobude v obravnavi

V tabeli 3.3.2. so prikazani podatki o skupnem številu pobud v obravnavi pri varuhu v letu 1997 po posameznih področjih dela. Med pobude v obravnavi so vključene naslednje kategorije pobud:

  • Prejete v letu 1997: Pobude, ki jih je varuh prejel od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997.

  • Prenos iz leta 1996: Pobude, prejete v letih 1995 in 1996, katerih obravnavanje na dan 31. decembra 1996 še ni bilo zaključeno, tako da se je njihovo obravnavanje nadaljevalo v letu 1997.

  • Ponovno odprte zadeve: zadeve, prejete pred 1. januarjem 1997, ki so bile na dan 31. decembra 1996 sicer zaključene, v letu 1997 pa so se pobudniki v isti vsebinski zadevi zaradi nastopa novih dejstev in okoliščin ponovno obrnili na varuha, tako da se je obravnavanje predhodno že zaključenih zadev nadaljevalo z obravnavo v drugi fazi postopka. Ker je šlo za nove postopke v istih problematikah, v takšnih primerih nismo odpirali novih zadev. Zaradi navedenega ponovno odprte zadeve niso upoštevane med prejetimi pobudami v letu 1997, temveč le med pobudami v obravnavi v letu 1997.

    Največ ponovno odprtih zadev v letu 1997 je bilo s področja sodnih in policijskih postopkov (98), kar pomeni 9,0 odstotka vseh pobud s tega področja, ki so se v obravnavale v letu 1997.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1997 skupaj obravnavanih 3.854 pobud, od tega:

  • 2.886 pobud, prejetih v letu 1997 (74,9 odstotka)
  • 699 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996 (18,1 odstotka) in
  • 269 ponovno odprtih zadev v letu 1997 (7,0 odstotka vseh obravnavanih pobud).

Največ pobud je bilo v letu 1997 obravnavanih s področij sodnih in policijskih postopkov (28,2 odstotka) ter upravnih zadev (22,2 odstotka). Podrobnejši prikaz števila pobud v obravnavi v letu 1997 po posameznih področjih dela je podan v spodnji tabeli. 

Primerjava med številom pobud v obravnavi po posameznih področjih dela varuha v letih 1995-1997 je prikazana v tabeli 3.3.4. v nadaljevanju tega podpoglavja.

Slika 3.3.2. prikazuje deleže pobud v obravnavi pri varuhu po posameznih področjih dela v letu 1997.

Tabela 3.3.2.

PODROČJE DELA VARUHA

ŠTEVILO POBUD V OBRAVNAVI

Delež pobud v obravnavi  po področjih  dela

Prejete v letu 1997

Prenos iz leta 1996

Ponovno odprte zadeve

SKUPAJ

1. Ustavne pravice

43

9

2

54

1,4%

2. Omejitve osebne svobode

128

35

16

179

4,6%

3. Socialna varnost

397

95

36

528

13,7%

4. Delovnopravne zadeve

138

33

10

181

4,7%

5. Upravne zadeve

663

151

41

855

22,2%

6. Sodni in policijski postopki

776

212

98

1.086

28,2%

7. Okolje in prostor

71

36

12

119

3,1%

8. Gospodarske javne službe

26

10

2

38

1,0%

9. Stanovanjske zadeve

126

41

11

178

4,6%

10. Ostalo

518

77

41

636

16,5%

SKUPAJ 

2.886

699

269

3.854

100,0%


Slika 3.3.2.

V PRIPRAVI
 

Slika 3.3.3. prikazuje primerjavo med številom pobud v obravnavi pri varuhu v letih 1995-1997. V prvem letu delovanja institucije (letu 1995) so bile obravnavane samo pobude, prejete v letu 1995, v letih 1996 in 1997 pa tudi prenešene pobude in ponovno odprte zadeve.

V letu 1997 je bilo prejetih 14,8 odstotka več pobud kot v letu 1996 in 22,7 odstotka pobud več kot v letu 1995, število ponovno odprtih zadev pa se je zmanjšalo z 991 v letu 1996 na 269 zadev v letu 1997. 

Slika 3.3.3.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.